0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na: prowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r  poz. 1508 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015, poz.1390)
oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 668 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na:

 prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
dla sprawców przemocy w rodzinie

 

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

I.  RODZAJ ZADANIA:

Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259).

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

- Wysokość dotacji na prowadzenie zadania na rok 2019: - 16 920 zł.

- Wysokość w/w dotacji może ulec zmianie w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na 2019 r.

- Dotacja przyznana będzie podmiotowi wyłonionemu do realizacji zadania w konkursie. Częstotliwość przekazywania dotacji określona zostanie w umowie.    

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do opublikowanego w Dzienniku Ustaw w dniu 26 października 2018 r. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 2055)  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Powinna ona w szczególności zawierać :

1)      szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis    planowanego działania zgodny z w/w przepisami prawnymi,  

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)      przewidywaną liczbę adresatów,

4)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

5)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego w tym udokumentowania bazy lokalowej niezbędnej do wykonania zadania,

6)       informację o zasobach kadrowych oraz o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione lub będą uczestniczyć przy realizacji zadania publicznego, w tym: zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; udokumentowany zaświadczeniem co najmniej 3 letni czas pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7)      informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt.1 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

8)      informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

9)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

Do oferty należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2)   dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonującej zadanie

3)   oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania
4)   opracowany ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

5) kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób które będą zatrudnione lub będą uczestniczyć przy realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem wymiaru godzin ukończonych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz udokumentowany zaświadczeniem co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

6)  aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

7)  aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

8)  oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy,

9) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

 

Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1)      zadanie obejmować ma okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

2)      zadanie powinno być realizowane zgodnie z w/w przepisami prawnymi.

 

V.   TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem “Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, do 29 maja 2019 r. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni licząc od dnia określonego na ich złożenie

 

VI.         TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINIE DOKONANIA WYBORU OFERT

1)      Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu ich składania.

2)      Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu.

3)      Zarząd Powiatu Ostródzkiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszej oferty

4)      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty i zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.ostroda.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie https://www.powiat.ostroda.pl/ i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl

 

Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz   następujących kryteriów:

1)   merytoryczne – możliwość realizacji zadania (oceniane w skali: 0 – 5),

2)   finansowe – kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego  (oceniane w skali: 0-5),
3)  organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe,  świadczenia wolontariuszy, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, organizacja opieki nad dziećmi, pomoc specjalistyczna (oceniane w skali: 0-5),

4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną – rzetelne oraz terminowe wykonywanie oraz rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-5).

 

Maksymalna ilość punktów wynosi 20

Do przyznania dotacji rekomendowane zostaną oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskają co najmniej 60% tj.12 punktów

 

VII.  INFORMACJA O ZADANIU W LATACH 2017 – 2018

-    W roku 2017 wymienione w ogłoszeniu zadanie było realizowane na terenie powiatu ostródzkiego przez Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” w Ostródzie. Dotacja na realizację zadania przekazana była w wysokości: 21 996 zł.

-    W roku 2018 wymienione w ogłoszeniu zadanie było realizowane na terenie powiatu ostródzkiego przez Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” w Ostródzie. Dotacja na realizację zadania przekazana była w wysokości: 16 920 zł.,

 

  VIII.  INFORMACJE DODATKOWE

- Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.

-  Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.

- Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 2057)  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

- Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do wyboru kilku oferentów i podziału kwoty zawartej w ogłoszeniu w zależności od przedstawionej oferty,

-      Od wyników konkursu nie służy stronom odwołanie

-     Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie tel. (089) 642 98 85.

       Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, - www.powiat.ostroda.pl, oraz stronie internetowej PCPR w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl.

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone