0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

20 lat PCPR

UCHWAŁA Nr IV/14/99

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 18 stycznia 1999r.


w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

 
Na podstawie art. 11a pkt 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr64, poz. 414 z późniejszymi zmianami), art. 12  pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91rpoz,578) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dni 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 155, poz. 1014) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się z 2 dniem i lutego 1999r. jednostkę organizacyjną powiatu - Powiatowa Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zwaną dalej "Powiatowym Centrum".

§ 2

Powiatowe Centrum Jest powiatową Jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dni a 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014).

§ 3

Wyposażenie Powiatowego Centrum w majątek nastąpi odrębną uchwałą.

§ 4

Powiatowym Centrum kieruje kierownik zatrudniany przez Zarząd Powiatu.

§ 5

Organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone