Grupa I

  
W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie pozostające w zatrudnieniu i korzystające z usług pomocy społecznej. Zorganizowany zostanie dla nich 14 dniowy turnus rehabilitacyjny, podczas którego odbędzie się warsztat aktywizujący. Program warsztatu zawiera miedzy innymi takie zagadnienia jak: umiejętności interpersonalne, poruszanie się na rynku pracy, asertywność, przygotowanie CV. Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie,  transport do i z miejsca turnusu oraz ubezpieczenie, a także materiały szkoleniowe.
Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w turnusie wraz z opiekunem. Podczas wyjazdu dla opiekunów zorganizowany zostanie w warsztat – Asystent osoby niepełnosprawnej poruszający zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej, stresu, wypalenia oraz asertywności.
W turnusie rehabilitacyjnym oraz warsztacie aktywizacyjnym uczestniczyć będą 32 osoby niepełnosprawne.