0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

MODUŁ II. Dofinansowanie na edukację a wkład własny

Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, często nazywane jako dofinansowanie na edukację. Termin składania wniosków mija 10 października 2015 r. Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR pok. 212 lub listownie. O zachowaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego. 

Mogą ubiegać się o nie osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, uczniowie szkół policealnych oraz studenci studiów wyższych na każdym ich poziomie, od licencjatu po doktorat. Ocena wniosków przebiega jednostopniowo, wnioski poddaje się tylko ocenie formalnej.

Każdy student otrzymuje wsparcie w zakresie czesnego.

Wkład własny w wysokości 15 % kosztów czesnego wymagany jest tylko od osób zatrudnionych, które są zatrudnione dłużej niż od początku 2015 r. 

Zwolnione na wniosek zainteresowanego mogą być z tego obowiązku tylko te osoby, które w 2014 r.  uzyskały dochód zgodnie z zeznaniem podatkowym niższy niż 2520 zł na miesiąc. Ubiegając się o zwolnienie z obowiązku wniesienia wkładu własnego należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2014.
Poniesione koszty czesnego student rozlicza fakturą lub zaświadczeniem z uczelni po uiszczeniu należnej kwoty.


Wysokość dodatków na pokrycie kosztów kształcenia zależy  od przekazanych z PFRON środków. Dodatek ten może zostać zwiększony: o max 500 zł. z tytułu dojazdu do uczelni poza miejscem zamieszkania, o max 700 zł. w przypadkach gdy student ponosi koszty z powodu barier w komunikowaniu się lub poruszaniu się np.:  osoby ze schorzeniami narządu ruchu- na pokrycie kosztów asystenta osoby niepełnosprawnej, osoby niewidome- z powodu kosztów utrzymania psa przewodnika; o max. 300 zł - posiadacze Karty Dużej Rodziny.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie podlega rozliczeniu.
Student może otrzymać wsparcie z PFRON (licząc wcześniejsze programy dofinansowujące naukę) na 20 semestrów. Warunkiem jest kontynuowanie nauki. Student w ciągu tego okresu może w ciągu jednego etapu edukacyjnego raz powtarzać semestr, dopuszcza się kolejne powtarzanie tylko z powodów niezależnych od niego- np. z powodu choroby. 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone