0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywny Samorząd 2016

 

Zarząd Funduszu przyjął  Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Szczegółowe informacje na stronie PFRON .

W module I wnioski przyjmowane będą od  1 czerwca  do 30 sierpnia 2016 r. Wnioski będą dostępne na naszej stronie i w biurze PCPR ok. 15 maja. Wtedy również przedstawimy więcej szczegółów o tym module.

UWAGA: Wnioskodawcy Modułu I, którzy mogliby zgodnie z programem ubiegać się o refundację poniesionych kosztów (przedszkole, prawo jazdy, naprawa wózka) muszą pamiętać o zasadzie – refundacja kosztów możliwa jest w odniesieniu do kosztów poniesionych 180 dni przed złożeniem wniosku. Aby uzyskać refundację za koszty poniesione w styczniu najpóźniej wniosek składamy w czerwcu.

W module II terminy przyjmowania wniosków

             w sesji letniej (bieżącej) od 7 marca do 15 kwietnia 2016 r. (również w przypadku ubiegania się o refundację czesnego za semestr zimowy roku akademickiego 2015/16)

             w sesji  zimowej wnioski będą przyjmowane od 15 września do 10 października 2016 r.

Studenci i uczniowie szkół policealnych posiadający orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów czesnego i o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w tym na dojazdy do szkoły. Szczegółowe warunki dofinansowania opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań (…)”.

W  związku z wprowadzeniem wielu zmian w Module II:

1.            Wszyscy wnioskodawcy składają:

Wniosek Moduł II ,

Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych ,

Zaświadczenie z Uczelni o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki ,

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  Oświadczenie o dochodach w rodzinie. 

 

2.            Studenci zatrudnieni składają

   zaświadczenie pracodawcy o dofinansowaniu przez pracodawcę kosztów kształcenia.

 

3.            Studenci zatrudnieni lub ponoszący koszty czesnego powyżej 3000 zł za semestr, ze względu na wprowadzenie

a. obowiązku wnoszenia wkładu własnego w wysokości 15 % przez studentów zatrudnionych (chyba że wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę)

b. oraz zasady dofinansowywania czesnego do kwoty 3000 zł za semestr (pozostałą kwotę  student obowiązany jest pokryć sam, chyba że wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę)

chcący ubiegać się o zwolnienie z w/w obowiązków składają:

    Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o członkach rodziny zamieszkujących razem z wnioskodawcą,

    Oświadczenia członków rodziny o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

    Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych przez członków rodziny dochodów w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Przykładowe dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych w rodzinie dochodów to:

    Dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

    Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,

    Zaświadczenie pracodawcy o średnich dochodach uzyskanych w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne),

   Oświadczenie o dochodach z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

  Dokument potwierdzający wysokość renty,

  Dokument potwierdzający otrzymywanie stypendiów o charakterze socjalnym.

Szczegółowa definicja dochodu podana jest w Art.3 ust.1  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zawiera ona katalog źródeł dochodu, które- o ile dotyczy- należy uwzględnić przy składaniu wniosku o dofinansowanie. 

 

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone