0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Informacja dot. realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W dniu 23 lutego 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Przewidziana kwota na realizację zadania w roku 2016 wynosi 34 000zł (846 zł na jednego uczestnika programu). Podmiot przystępujący do konkursu zadeklarował kwotę  16 920 zł.
 
W związku z powyższym  istnieje możliwość ponownego ogłoszenia konkursu na realizację ww. zadania do wysokości 17 080 zł.
 
Osoby realizujące lub uczestniczące przy realizacji zadania publicznego powinny posiadać określone kwalifikacje, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259):  wymiar godzin ukończonych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 642 98 85
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone