0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Podział środków PFRON na 2017 rok

Informujemy, że Rada Powiatu na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2017 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy podział środków PFRON.
 
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków z  państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczonych dla powiatu ostródzkiego na 2017 r.
 

 LP

 Wyszczególnienie

 Kwota w zł

1

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, art. 11

0,00

2

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, art. 12a

75 000,00

3

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną, art. 13

0,00

4

Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy art. 26

0,00

5

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d

0,00

6

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy art. 26e

75 000,00

7

Refundacja wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia art. 26f

0,00

8

Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40

0,00

9

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art. 41

0,00

10

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt. 8

 1 679 580,00

11

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a

290 000,00

12

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt.7 lit. b

130 000,00

13

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. c

648 685,00

14

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych art.35a ust. 1 pkt. 7 lit. d.

250 000,00

15

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, art.36 ust.2

130 000,00

 

RAZEM

3 278 265,00

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone