0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent ds. obsługi księgowej

Ostróda, dnia 28.07.2017  r.

OGŁOSZENIE O NABORZE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENT ds. obsługi księgowej

 

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,

ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

 

 

I.  Wymagania

 

a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

- brak prawomocnego wyroku sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

- wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej,

- minimum roczne doświadczenie w księgowości budżetowej.

 

b) dodatkowe:

- obsługa komputera (pakiet MS Office - Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet, Płatnik,
  Systemy finansowo- księgowe (podać jakie),

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

- bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej,

- komunikatywność i praca w zespole,

- referencje.

 

II. Główne obowiązki:

- kompletowanie dowodów księgowych ( opisywanie, zbieranie podpisów itp.) oraz ich
  dekretowanie w porozumieniu ze swoim przełożonym,

- wprowadzenie zatwierdzonych dokumentów do programu finansowo- księgowego,

- przygotowanie przelewów bankowych,

- prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi,

- przygotowanie projektów sprawozdań na polecenie przełożonego (sprawozdania budżetowe np.
  Rb-27S, Rb 28S, Rb 50, do GUS, do US itp.),

- organizowanie swego stanowiska pracy i codzienna analiza wykonywanych przez siebie
  czynności,

- sumienne wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z poleceniami i zarządzeniami,

- sporządzanie archiwum dokumentacji.

 

III. Warunki pracy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat na okres próbny 3 miesiące, a następnie na czas określony nie dłuższy niż 33 miesiące. Praca w warunkach biurowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2.   oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji,

4.      życiorys i list motywacyjny,

5.      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6.      kopie świadectw pracy,

7.      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

8.      kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj )

 

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty

do wglądu.

 

5. Inne informacje:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz.902).” 

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta do spraw obsługi księgowej   w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 09 sierpnia 2017 r. do godziny 14:00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ,14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 210  (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej oraz  egzaminu sprawdzającego deklarowane umiejętności.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 88.

 

Oferty odrzucone, a nieodebrane (oferty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko referenta bez podania przyczyn.

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Tomasz Podsiadło

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone