0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogł. otwartego konkursu ofert na wykonanie zad. publicznego - prowadz. całod. placówek op.- wychow.

Uchwała Nr 118/364/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych w Morągu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 180 pkt.2 i art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz.697 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 1-4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§1
 

1. Ogłasza się konkurs na wykonanie zadania publicznego  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu ostródzkiego w celu zapewnienia łącznej liczby miejsc dla 58 wychowanków, w trybie i na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 180 pkt.2 i art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz.697 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 1-4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Termin składania ofert upływa  dnia  8 grudnia 2017r.

§ 3


1. Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie www.powiat.ostrodzki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert konkursowych dokona Zespół Opiniujący powołany przez Zarząd Powiatu w Ostródzie. Ostatecznego wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu w Ostródzie

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     
1. Andrzej Wiczkowski –      Starosta ................................................
2. Edmund Winnicki   –       Wicestarosta ..........................................
3. Cezary Pec  -                 Członek Zarządu......................................
4. Jan Kacprzyk  –              Członek Zarządu .....................................
5. Piotr Strzylak –               Członek Zarządu  ....................................

 

 

Załącznik do uchwały
Nr 118/364/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 2017 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na wykonanie zadania publicznego
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu ostródzkiego w celu zapewnienia łącznej liczby miejsc dla 58 wychowanków

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z poźn. zm.), art. 180 pkt.2 i art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2017, poz.697 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 1-4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na:
na wykonanie zadania publicznego  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu ostródzkiego w celu zapewnienia łącznej liczby miejsc dla 58 wychowanków

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: podmioty działające w obszarze pomocy społecznej - wymienione w art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz.697 z późn. zm.):
1)  organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
2)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
 
I.    RODZAJ ZADANIA:

- Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu ostródzkiego w celu zapewnienia łącznej liczby miejsc dla 58 wychowanków

- na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz. 697 z późn. zm.)

II.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

-   wysokość dotacji na prowadzenie zadania na rok 2018: 1.838.900,00 zł. powiększona  o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.
-    wysokość w/w dotacji może ulec zmianie w zależności od środków  przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na 2018r. i latach następnych do 2022r.
-    Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Zlecenie odbywa się w formie udzielenia dotacji na finansowanie realizacji zleconego zadania. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania powierzonego do realizacji.

III.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.  Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570) w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
Powinna ona w szczególności zawierać :
1)   szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2)   termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4)   informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt.1 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5)   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego w tym udokumentowania bazy lokalowej niezbędnej do wykonania zadania,
6) informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
7)   deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Formularz ofert dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.ostroda.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie https://www.powiat.ostroda.pl/ i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl.

3.  Do oferty należy dołączyć:
1)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)  dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonującej zadanie
3)  oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania
4)  zezwolenie  stałe Wojewody na prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej
5)  sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności jednostki realizującej zadanie za 2016 rok
6)  kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizować zadanie,
7)  aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)
8)  aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)
9)  oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy.

Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
4.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.
5.  Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
6.  Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7.   Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie tel. (089) 642 98 85.
 
IV.    TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1)    zadanie obejmować ma okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2022r.,
2)    Oferent realizując zlecone zadania jest zobowiązany do stosowania  w szczególności przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej..

V.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia  8 grudnia 2017 r.  do godziny 14.30 oferty w zamkniętej kopercie, zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570) w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) wraz z niezbędną dokumentacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, pokój nr 210 ul. Jana III Sobieskiego 5, z dopiskiem „Konkurs z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej”.
2)   W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.
3)   Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

VI.    TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINIE DOKONANIA WYBORU OFERT

1)   Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu ich składania.
2)   Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu.
3)   Zarząd Powiatu Ostródzkiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
4)   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty i zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.ostroda.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie https://www.powiat.ostroda.pl/ i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl

Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz   następujących kryteriów:
1) merytoryczne – możliwość realizacji zadania (oceniane w skali: 0 – 5),
2) finansowe – kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego  (oceniane w skali: 0-5),
3) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe,  świadczenia wolontariuszy, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, organizacja opieki nad dziećmi, pomoc specjalistyczna (oceniane w skali: 0-5),
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną – rzetelne oraz terminowe wykonywanie oraz rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-5).

Maksymalna ilość punktów wynosi 20
Do przyznania dotacji rekomendowane zostaną oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskają co najmniej 60% tj.12 punktów

VII.    INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA W 2016 i 2017 ROKU

W latach 2013 - 2017 wymienione w ogłoszeniu zadanie realizowane było przez Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu. Dotacja pochodząca z budżetu państwa przekazywana przez Powiat Ostródzki na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu wynosiła: w 2016r.- 1.795.111,00 zł, w 2017r.- 2 002 526,00 zł


VIII.    INFORMACJE DODATKOWE

- Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.
- Od wyników konkursu nie służy stronom odwołanie
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie  - www.powiat.ostroda.pl oraz stronie internetowej PCPR w Ostródzie – www.pcpr.ostroda.pl


MK

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone