0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogł. konkusu ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukac. dla sprawców przemocy w rodzinie

Uchwała Nr  136/417/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 marca  2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
 
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390 z późn. zm) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.,  poz. 450 z późn. zm.),
 
Zarząd Powiatu   uchwala, co następuje:
 
 §1
  1. Ogłasza się konkurs ofert na prowadzenie  oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, w trybie i na zasadach określonych w art. 25 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.,  poz. 450 z późn. zm.), Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Termin składania ofert upływa  dnia 5 kwietnia 2018r.
 
§ 3
  1. Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację zadania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostródzkiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.
  2. Oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert konkursowych dokona komisja konkursowa powołana  przez Zarząd Powiatu w Ostródzie. Ostatecznego wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu w Ostródzie.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 
1. Andrzej Wiczkowski – Starosta                     ..........................................
2. Edmund Winnicki – Wicestarosta                 ..........................................
3. Cezary Pec - Członek Zarządu                    ..........................................
4. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu                 ..........................................
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu                 ..........................................
 
 
 Załącznik do uchwały
Nr 136./417/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 marca 2018r.
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r  poz. 1769 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015, poz.1390) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na:
 prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
dla sprawców przemocy w rodzinie

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.
 
I.  RODZAJ ZADANIA:
Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA
- Wysokość dotacji na prowadzenie zadania na rok 2018: - 16 920 zł.
- Wysokość w/w dotacji może ulec zmianie w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na 2018 r.
- Dotacja przyznana będzie podmiotowi wyłonionemu do realizacji zadania w konkursie. Częstotliwość przekazywania dotacji określona zostanie w umowie.    

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570) w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 
Powinna ona w szczególności zawierać:
1)    szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis    planowanego działania zgodny z w/w przepisami prawnymi,   
2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3)    przewidywaną liczbę adresatów,
4)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
5)   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego w tym udokumentowania bazy lokalowej niezbędnej do wykonania zadania,
6)   informację o zasobach kadrowych oraz o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione lub będą uczestniczyć przy realizacji zadania publicznego, w tym: zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; udokumentowany zaświadczeniem co najmniej 3 letni czas pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
7)   informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt.1 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
8)   informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
9)   deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Formularz ofert dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.ostroda.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie https://www.powiat.ostroda.pl/ i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl.

Do oferty należy dołączyć:
1)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)   dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonującej zadanie
3)   oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania
4)   opracowany ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
5)   kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób które będą zatrudnione lub będą uczestniczyć przy realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem wymiaru godzin ukończonych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz udokumentowany zaświadczeniem co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy.
6)   aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)
7)   aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)
8)  oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy,
10)  sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
4.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.
5.    Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
6.  Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7.   Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie tel. (089) 642 98 85.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1)    zadanie obejmować ma okres od 10 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
2)    zadanie powinno być realizowane zgodnie z w/w przepisami prawnymi.

V.    TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem “Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, do 5 kwietnia 2018 r. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni licząc od dnia określonego na ich złożenie

VI.    TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINIE DOKONANIA WYBORU OFERT
1)    Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu ich składania.
2)    Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu.
3)    Zarząd Powiatu Ostródzkiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
4) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty i zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.ostroda.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie https://www.powiat.ostroda.pl/ i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl

Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz   następujących kryteriów:
1)   merytoryczne – możliwość realizacji zadania (oceniane w skali: 0 – 5),
2)   finansowe – kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego  (oceniane w skali: 0-5),
3)  organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe,  świadczenia wolontariuszy, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, organizacja opieki nad dziećmi, pomoc specjalistyczna (oceniane w skali: 0-5),
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną – rzetelne oraz terminowe wykonywanie oraz rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-5).

Maksymalna ilość punktów wynosi 20
Do przyznania dotacji rekomendowane zostaną oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskają co najmniej 60% tj.12 punktów

VII.  INFORMACJA O ZADANIU W LATACH 2016 – 2017
-    W roku 2016 wymienione w ogłoszeniu zadanie było realizowane na terenie powiatu ostródzkiego przez Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” w Ostródzie. Dotacja na realizację zadania przekazana była w wysokości: 16 920 zł.,
-    W roku 2017 wymienione w ogłoszeniu zadanie było realizowane na terenie powiatu ostródzkiego przez Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” w Ostródzie. Dotacja na realizację zadania przekazana była w wysokości: 21 996 zł.

VIII.  INFORMACJE DODATKOWE
- Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.
- Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do wyboru kilku oferentów i podziału kwoty zawartej w ogłoszeniu w zależności od przedstawionej oferty,
- Od wyników konkursu nie służy stronom odwołanie
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, - www.powiat.ostroda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie   oraz stronie internetowej PCPR w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl i Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Ostródzie.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone