0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację dwóch zadań publicznych

Uchwała Nr 139/428/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację dwóch zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511) Zarząd Powiatu  uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację następujących zadań w formie powierzenia wraz   z udzieleniem dotacji na finansowanie:
   1) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
   2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Termin składania ofert upływa 07.05.2018 r.
 
§ 3
1. Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie http://bip.spostroda.warmia.mazury.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa, na stronie internetowej Starostwa www.powiat.ostroda.pl.
2. Oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Ostródzie. Ostatecznego wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu w Ostródzie, a jego wyniki będą ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w sposób i miejscach jak dla ogłoszenia o konkursie.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki  ..........................................
2. Edmund Winnicki – Wicestarosta              ..........................................
3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu                ..........................................
4. Cezary Pec – Członek Zarządu                    ..........................................
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu                ..........................................
 
 
 OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie art. 11 ust 1-4, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w formie powierzenia z udzieleniem dotacji na ich finansowanie:

I. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych – na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511) oraz §1 pkt. 5 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1945). Wysokość środków publicznych przyznanych na zadanie w 2018 r. wynosi 72.000,00zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach – na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511) oraz §1 pkt. 5 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1945).  Wysokość środków publicznych przyznanych na zadanie w 2018 r. wynosi 58.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska najwyższą ilość punków (zgodnie z kryteriami oceny wniosku). Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Ostródzkim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Konkurs dotyczy zadań realizowanych do dnia 31 grudnia 2018 roku. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i podpisanie umowy realizacji zadania.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT   

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2018 r. w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 210, 14-100 Ostróda, zgodnie ze wzorem oferty zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

V. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
Tryb i kryteria wyboru ofert określone są w specyfikacjach dotyczących poszczególnych zadań stanowiących załączniki 1 i 2 do ogłoszenia.

VI. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich składanie.

VII. ZREALIZOWANE W ROKU 2017 ORAZ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU ZADANIA TEGO SAMEGO RODZAJU I ICH KOSZTY
Wymienione w ogłoszeniu zadania w 2017 roku realizowane były na kwoty odpowiednio:  72.000,00 zł. i 58.000,00 zł. i zostały one przekazane w formie dotacji organizacji pozarządowej.
W roku 2018, do dnia ukazania się ogłoszenia, nie były realizowane zadania tego samego rodzaju.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Specyfikacje na poszczególne zadania, wzór ofert realizacji zadania publicznego są do odbioru w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. 210. Można je też pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie – www.powiat.ostroda.pl, lub ze strony internetowej PCPR - www.pcpr.ostroda.pl.
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podawania przyczyny.
Od wyniku konkursu nie służy stronom odwołanie.
 
Załączniki:
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone