0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wyniki otwartego konk.ofert na prowadz. oddziaływań korekc.-edukac. dla sprawców przemocy w rodzinie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.,  poz. 450 z późn. zm.)

STAROSTA OSTRÓDZKI

OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Rodzaj zadania:

Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

 
Zespół ds. Zaopiniowania Ofert powołany Uchwałą Nr 138/425/2018 Zarządu Powiatu  w Ostródzie z dnia 27 marca 2018 r. na posiedzeniu w dniu 09.04.2018 r. rozpatrzył oferty złożone na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz dokonał wyboru oferenta, którego wskazał Staroście Ostródzkiemu.
 

L.P

Nazwa Podmiotu występującego
o dotację

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Wysokość przyznanej dotacji

 

 

1.

FUNDACJA Centrum Rozwoju Rodziny PROGRESJA
z siedzibą w Ostródzie

Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

od

15.04.2018 r.

do

31.12.2018 r.

16 920 zł

 
Podmiot wymieniony w tabeli spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 poz. 1390) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. Nr 50 poz. 259). oraz w ogłoszonym konkursie ofert. Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny PROGRESJA w Ostródzie daje gwarancję realizacji zlecanego zadania, w sposób oczekiwany i założony przez Zarząd Powiatu w Ostródzie. Fundacja posiada odpowiednie zaplecze kadrowe i lokalowe oraz jest w stanie zapewnić należytą realizację oddziaływań. Fundacja posiada duże doświadczenie w różnorakich formach pomocy, od pomocy dziecku i rodzinie, wsparcia kobiet i dzieci doświadczających przemocy domowej oraz seksualnej, po współpracę z innymi instytucjami wspierającymi. Pozytywnie zaopiniowany został  przedstawiony ramowy programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Należy również podkreślić, że kwalifikacje trenerów prowadzących zajęcia również są zgodne z wymogami określonymi w wyżej przedstawionym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. U. Nr 50, poz. 259). Fundacja w latach 2012-2017r. realizowała ww. zadanie, na zlecenie Powiatu Ostródzkiego, z którego wywiązała się w należyty sposób.
 
W opinii Komisji konkursowej Stowarzyszenie „Z ręką na PULS-ie” z siedzibą w Ostródzie – Kajkowo posiada znacznie niższe doświadczenie w realizacji przedmiotowych oddziaływań, ponadto w Statucie Stowarzyszenia brak jest zapisów o oddziaływaniach korygujących występujące już zachowania przemocowe u osób stosujących przemoc.  Tym samym  Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny PROGRESJA z siedzibą w Ostródzie, uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej. Należy zaznaczyć, że w ogłoszeniu konkursowym wysokość dotacji wynosi 16 920zł. Wyłoniony podmiot realnie ocenił możliwości realizacji oddziaływań i wnioskowana przez niego  kwota to 16 920 zł.

Warunki zlecenia realizacji zadania:
-    Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert zawiera umowę o realizację zadania,
-    Sposób realizacji zadania określa umowa oraz złożona na konkurs oferta,
-   Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o realizację zadania, a organ zlecający realizację zadania do przekazania określonych środków finansowych w formie dotacji.

Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest wykonanie zadania na warunkach i zgodnie z celami zawartymi w rozporządzeniu z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 50 poz. 259).
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone