0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent

Ostróda, dnia 13.04.2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENTNazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

I.  Wymagania

a) niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów prawa UE i krajowego w zakresie funduszy unijnych, w tym ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
 • umiejętność obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, potwierdzone wykazem zrealizowanych projektów zawierającym min.: tytuł projektu, źródło finansowania ze wskazaniem osi, działania, poddziałania, nazwę projektodawcy, stanowisko pracy, okres i formę zatrudnienia.
b) dodatkowe:
 • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość Ustawy o pomocy społecznej,
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 
 • obsługa komputera (pakiet MS Office - Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet)
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność i praca w zespole.
II. Główne obowiązki:
 • koordynowanie i realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie aplikacji do ubiegania się o środki finansowe na realizację zaplanowanych działań,
 • monitorowanie stanu realizacji projektów i programów,
 • opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierających realizację projektów i programów,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych projektów,
 • organizowanie swego stanowiska pracy i codzienna analiza wykonywanych czynności,
 • sumienne wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z poleceniami i zarządzeniami,
 • sporządzanie archiwum dokumentacji.
III. Warunki pracy:
Zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat na okres próbny 3 miesiące, a następnie na czas określony nie dłuższy niż 33 miesiące. Praca w warunkach biurowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu, stres. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji,
 4. życiorys i list motywacyjny,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 8. wykaz projektów zrealizowanych przez kandydata zawierający min.: tytuł projektu, źródło finansowania ze wskazaniem osi, działania, poddziałania, nazwę projektodawcy, stanowisko pracy, okres i formę zatrudnienia,
 9. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj)
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

V.  Inne informacje:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz.902 z późn. zm.).”
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 210  (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 87.
Oferty odrzucone, a nieodebrane (oferty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko referenta bez podania przyczyn.


Dyrektor Powiatowego Centrum
  Pomocy Rodzinie w Ostródzie

       Tomasz Podsiadło
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone