0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania - grupa teatralna

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 511) oraz art. 15 ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE
OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rodzaj zadania:
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach


Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Ostródzie Nr 140/440/2018, z dnia 24.04.2018 r., na posiedzeniu w dniu 14.05.2018 r. rozpatrzyła oferty złożone na realizację zadaniaz zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz dokonała wyboru oferenta, którego wskazała Zarządowi Powiatu.
 
L.p.
Nazwa Podmiotu występującego
o dotację
Nazwa placówki bezpośrednio wykonującej zadanie
Nazwa zadania
Wysokość przyznanych środków publicznych
1.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
zgodnie z treścią ogłoszenia o zleceniu prowadzenia zadania publicznego:
58.000,00 zł.

 
Podmiot wymieniony w tabeli spełnia wymogi określone w ogłoszonym konkursie ofert oraz w specyfikacji zadania. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie daje gwarancję realizacji zadania w sposób oczekiwany i założony przez Zarząd Powiatu w Ostródzie. Posiada odpowiednie zaplecze w postaci zasobów kadrowych i finansowych oraz możliwość zapewnienia uczestnikom zajęć bezpieczeństwa osobistego. Stowarzyszenie posiada stosowne, poparte wieloletnim działaniem, doświadczenie w różnorakich formach pomocowych, związanych z pracą na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Dotychczasowe osiągnięcia, pozwoliły na stałe zgłębianie wiedzy i zdobywanie nowych wiadomości związanych z problematyką dysfunkcji wynikających z niepełnosprawności intelektualnej. Znajomość specyfiki pracy poprzez zdobyte doświadczenia pozwala na podnoszenie standardu oferowanych usług. Z racji prowadzonej działalności Stowarzyszenie zobligowane jest do intensywnej współpracy z innymi instytucjami wspierającymi. Pozytywnie zaopiniowana została również kalkulacja kosztów realizacji zadania  (w tym relacja do zakresu rzeczowego zadania), a także ocena działalności Stowarzyszenia  w latach ubiegłych.
Drugi z oferentów - Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Dębowe Wzgórze” w Szymanowie nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszonym konkursie ofert.

Warunki zlecenia realizacji zadania:
  • Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert zawiera umowę o realizację zadania,
  • Sposób realizacji zadania określa umowa oraz złożona w ramach konkursu oferta,
  • Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o realizację zadania, a organ zlecający realizację zadania do przekazania określonych środków finansowych.
  • Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest wykonanie zadania na warunkach i zgodnie z celami zawartymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone