0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent

 Ostróda, dnia 18.07.2018 r.

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:


REFERENT

 

w Zespole do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,

ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

 1.  Wymagania

a) niezbędne:


- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie minimum średnie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak prawomocnego wyroku sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
- nieposzlakowana opinia,
- znajomość przepisów:

  •  ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.)
  • dotyczących zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.

- znajomość procedur administracyjnych i przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej,
- obsługa komputera (pakiet MS Office - Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet),
- minimum półroczne doświadczenie w pracy biurowej w instytucji pomocy społecznej.

 b) dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
- umiejętność redagowania pism,
- dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
- komunikatywność.

 

2. Główne obowiązki:
1. Znajomość  przepisów obowiązujących na zajmowanym stanowisku.
2. Udzielanie ogólnych informacji i porad w zakresie spraw prowadzonych przez Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Udzielanie ogólnych informacji na temat programów celowych, realizowanych przez PFRON.
4. Współpraca z podmiotami zajmującymi się propagowaniem i rozwijaniem pomocy w środowisku osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych jako głównego partnera w realizacji zadań.
5. Współpraca z wyżej wymienionymi podmiotami oraz jednostkami administracji publicznej w tworzeniu powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania ich praw.
6. Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie przygotowywania sprawozdawczości finansowej i realizacji programu „Aktywny samorząd” od strony finansowej.
7. Współdziałanie z pozostałymi pracownikami Zespołu w celu sprawnej obsługi wszystkich realizowanych przez Zespół zadań.
8. Przyjmowanie i sprawdzanie kompletności wniosków od osób z niepełnosprawnościami lub instytucji reprezentujących ich interesy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) w zakresie spraw prowadzonych przez Zespół.
9. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programu „Aktywny samorząd”, a w szczególności:
- udzielanie szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych spraw;
- przyjmowanie i rejestrowanie wpływających wniosków;
- informowanie wnioskodawców o występujących brakach we wnioskach;
- wstępne kwalifikowanie i przedkładanie Dyrektorowi Centrum kompletnych wniosków;
- informowanie wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku;
- realizacja wniosków zgodnie z decyzją Dyrektora Centrum;
- sporządzanie umów o  dofinansowanie w ramach programu;
- nadzór nad realizacją umów;
- sporządzanie decyzji o wypłacie dofinansowań na podstawie przedłożonych dokumentów;
- kontrola poprawności realizacji umów u wnioskodawców;
- sprawozdawczość i rozliczenie umowy o finansowanie programu;
- składanie propozycji podziału środków finansowych z PFRON przeznaczanych corocznie na realizację programu oraz propozycje przemieszczania tych środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami.
10. Udzielanie odpowiedzi na indywidualne pisma od osób z niepełnosprawnościami oraz stowarzyszeń i instytucji dot. pomocy finansowej, skarg i wniosków.
11. Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzonych przez Kierownika Zespołu lub Dyrektora Centrum, w zakresie dofinansowań udzielanych ze środków PFRON.
12. Wykonanie innych obowiązków nie objętych niniejszym zakresem czynności zleconych przez Dyrektora lub Kierownika.
13. Sporządzanie archiwum prowadzonych spraw.

 

3. Warunki pracy:
Praca w warunkach biurowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

4. Wymagane dokumenty:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4. życiorys i list motywacyjny,
5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. kopie świadectw pracy,
7. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj )
 
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Dodatkowe dokumenty:
Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie będące załącznikiem do ogłoszenia.

5. Inne informacje:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz U z 2018 r., poz. 1260).”

Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21.11. 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz U z 2018 r., poz. 1260) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze - referent” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 1500  pokój 210 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 089/642 98 84.

Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów (oferty przechowywane są przez okres
3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) zostaną komisyjnie zniszczone.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko referenta bez podania przyczyn.

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Tomasz Podsiadło

 

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone