0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Rodziny zastępcze

 Zespół ds. pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

 

Osoby prowadzące:

Sabina Zdunek, Wioletta Rusinkowska, Katarzyna Oryl, Ewa Kotuszewska, Oktawia Fidut
tel. 89/ 642 98 83   (pok. 406, III piętro)

 

Ewelina Rodziewicz , Paulina Ruczyńska, Magda Ciesielczyk
tel. 89/ 642 98 86   (pok. 416, III piętro)

 

e-mail: piecza@pcpr.ostroda.pl

 

I. Rodzina zastępcza – to prawna forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej, lub którym ograniczono władzę rodzicielską.

Decydując się na zostanie opiekunem zastępczym należy pamiętać przede wszystkim o istocie opieki zastępczej, która jest pomoc dziecku i rodzinie. Rodzina otrzymuje wówczas z Centrum Pomocy Rodzinie  pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej określonej przez ustawę o pomocy społecznej i rozporządzenie Rady Ministrów w wysokości zależnej między innymi od sytuacji zdrowotnej dziecka, jego wieku i dochodu.

Rodzina zastępcza również podlega kontroli ze strony Sądu i Organu finansującego (PCPR-u).

Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna.

Muszą przy tym spełniać następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw publicznych i obywatelskich
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej lub też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

II. Wymagane dokumenty, aby utworzyć rodzinę zastępczą:

 • postanowienie Sądu,
 • dowody osobiste rodziców zastępczych,
 • urodzenia dziecka skierowanego do rodziny zastępczej,
 • zamieszkania rodziców biologicznych,
 • akty zgonu rodziców biologicznych dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (w przypadku, gdy rodzice nie żyją),
 • zaświadczenie o pełnionym obowiązku szkolnym przez dziecko kierowane do rodziny zastępczej,
 • zaświadczenia o dochodach rodziny, (netto)
 • o pozostałych członkach rodziny,
 • podanie o przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 • podanie o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie,
 • oświadczenie rodziców zastępczych o miejscu pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej.

III.  Zadania i obowiązki osób pracujących na stanowisku ds. rodzin zastępczych:

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 •  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; dokonywanie oceny rodziny zastępczej;
 • przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania świadczeń rodzinom zastępczym wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo, dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku; rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową; sporządzanie list wypłat w tym zakresie;
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami naturalnymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz praca w kierunku umożliwienia powrotu tych dzieci do rodzin; prowadzenie postępowań administracyjnych wobec rodziców biologicznych w zakresie ustalenia opłaty za pobyt ich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • podejmowanie działań interwencyjnych w środowisku lokalnym;
 • prowadzenie rejestru rodzin zastępczych; 
 • wytaczanie powództwa na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych;
 • przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o powstaniu zaległości z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
 • zawieranie z powiatami porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie; 
 • sporządzanie dla właściwych powiatów i gmin rachunków za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone