0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Dyrektor PCPR w Grupie Decydentów partnerskiego projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna"

Dyrektor PCPR w Grupie Decydentów partnerskiego projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna"

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z partnerami:
  • Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
  • Województwem Wielkopolskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu,
  • Województwem Kujawsko-pomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu,
  • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie (partner wiodący),
  • Województwem Pomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku.

 

Celem trzyletniego partnerskiego projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (m.in. instytucje rynku pracy, oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja) w gminach miejsko-wiejskich,  na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu powołane zostały: Powiatowe Grupy Refleksyjne na poziomie powiatów, Powiatowe Grupy Decydentów oraz Regionalne Grupy Refleksyjne na poziomie wojewódzkim. Wsparciem w ramach projektu będą również objęci pracownicy socjalni, dla których zaplanowano coaching indywidualny i grupowy. Z poziomu powiatu ostródzkiego w Grupie Decydentów zasiada m.in. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie – Pan Tomasz Podsiadło.
Efektem końcowym będzie wypracowanie modelu kooperacji, który będzie wdrażany pilotażowo w ramach pracy z wybranymi rodzinami i instytucjami. Opracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko – wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju w ramach Księgi rekomendacyjnej.  

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.
Wartość projektu: 11 977 479,39 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 10 094 619,62 zł

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone