0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)


ul. Kościuszki 2
(budynek Przychodni Zdrowia NZOZ)
14-100 Ostróda

tel./fax  89/ 642 73 88   (pok. 310, III piętro)

 

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie pełni -  Tomasz Podsiadło (od grudnia 1999 r.)
Numer telefonu: 89/ 642 98 87

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta

 

 Osoby prowadzące:

Magdalena Fafińska, Marta Zajko-Jastrzębska, Kinga Krzyżaniak, Justyna Miś
tel.
89/ 642 73 88   (pokój 310, III piętro)

 

 e-mail: pzon@pcpr.ostroda.pl

 

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 1. ustalanie niepełnosprawności dzieci do lat 16, w celu uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,
 2. ustalanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w celu: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, możliwości korzystania z karty parkingowej, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego oraz korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
 3. wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
 4. wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych osobom przed i po 16 roku życia.  

 

Działalność Powiatowego Zespołu wiąże się z:

 1. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w celu ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 2. prowadzeniem rejestru wniosków, które wpłynęły do Zespołu,
 3. ustalaniem terminów posiedzeń składu orzekającego,
 4. zawiadamianiem osoby zainteresowanej o posiedzeniu składu orzekającego, na którym rozpatrywany będzie Jej wniosek,
 5. przygotowaniem materiałów, w celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia komisji,
 6. dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu badań i wywiadów na posiedzeniu składu orzekającego,
 7. wypisywaniem i wydawaniem osobie zainteresowanej, bądź Jej przedstawicielowi, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 8. sporządzaniem protokołów z posiedzeń składu orzekającego,
 9. prowadzeniem rejestrów wydanych orzeczeń,
 10. prowadzeniem rejestrów z przeprowadzonego posiedzenia składu orzekającego,
 11. przyjmowaniem odwołań od orzeczenia Powiatowego Zespołu, jako pierwszej instancji,
 12. prowadzeniem rejestrów odwołań,
 13. ponownym rozpatrzeniem wniosku po odwołaniu,
 14. przekazaniem sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w Elblągu, jako drugiej instancji,
 15. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o legitymację osoby niepełnosprawnej,
 16. prowadzeniem rejestrów w/w wniosków,
 17. sporządzaniem legitymacji,
 18. archiwizowanie dokumentacji,
 19. prowadzenie powyższych spraw przy wykorzystaniu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (KSMOoN).

 

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności należy:

 1. złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją medyczną, mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 2. datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Powiatowego Zespołu (art. 61 ust. 3 KPA); od tego momentu liczy się termin załatwienia sprawy,
 3. terminem załatwienia sprawy jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub konsultacji specjalistycznych- maksymalnie 2 miesiące,
 4. o terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadamia się osobę zainteresowaną w terminie co najmniej 7 dni przed dniem tego posiedzenia,
 5. osoba zainteresowana ma obowiązek stawić się na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym terminie; sankcją za niestawiennictwo jest pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zainteresowana usprawiedliwi swoją nieobecność,
 6. Powiatowy Zespół jest zobowiązany do doręczenia orzeczenia osobie zainteresowanej w terminie nie później niż 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego,
 7. Osoba zainteresowana, bądź Jej przedstawiciel ustawowy, ma prawo wnieść odwołanie od orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał,
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, Powiatowy Zespół, jako I instancja, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania do wojewódzkiego zespołu (II instancja),
 9. Starosta za pośrednictwem Powiatowego Zespołu wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność, w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, i stopień niepełnosprawności, w przypadku osób po 16 roku życia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 123, poz. 776 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162).

 

Dane do przelewu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kościuszki 2  14-100 Ostróda
Opłata za wydanie karty parkingowej  -   21 zł
Numer rachunku bankowego
PKO BP SA 40 1020 3613 0000 6102 0111 8009 


Druki i  formularze do pobrania

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone