0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Punkt Interwencji Kryzysowej

prowadzony przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  interwencja kryzysowa oznacza świadczenie specjalistycznych usług, zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hostelowych, które są dostępne osobom, rodzinom   i społecznościom, będącym ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej – w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. Pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie odmiany złego traktowania członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. Najczęściej ofiarami różnych form przemocy są dzieci, osoby niedołężne ze względu na podeszły wiek lub chorobę oraz kobiety, pomimo, że ich zależność od innych nie jest tak wyraźnie zarysowana, jak w przypadku pozostałych wymienionych osób.

 

Zdecydowana większość interwencji związanych ze znęcaniem się nad najbliższymi członkami rodziny jest następstwem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy. W przypadkach szczególnie drastycznych konieczne jest zapewnienie kobietom i dzieciom czasowego schronienia. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pokrzywdzonym kobietom i dzieciom czasowego schronienia, w roku bieżącym został uruchomiony Punkt Interwencji Kryzysowej, do którego mogą zostać przyjęte  w szczególności:

 • kobiety, matki z dziećmi, kobiety w ciąży – ofiary przemocy domowej,
 • ofiary przemocy psychicznej i emocjonalnej występującej w rodzinie, mającej negatywny wpływ na psychikę człowieka, zwłaszcza dzieci,
 • ofiary przemocy seksualnej,
 • osoby, które wymagają natychmiastowej pomocy i krótkotrwałego pobytu, w szczególności: osoby bądź rodziny będące ofiarami klęsk żywiołowych, ofiary zdarzeń losowych takich jak pożar, zawalenie domu itp.

 

W Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK) funkcjonuje Zespół, powoływany w ramach bieżących potrzeb, w skład którego wchodzą: st. specjalista pracy socjalnej, psycholog, pedagog, pracownik socjalny. Zespół jest odpowiedzialny za całokształt merytorycznych działań dotyczących organizowania i prowadzenia różnych form terapii i wsparcia. Pracownicy dokonują przede wszystkim wstępnej diagnozy w zakresie sytuacji kryzysowej, w której znajduje się osoba lub rodzina zgłaszająca się o pomoc. Osoba lub rodzina zostaje zapoznana z obowiązującym regulaminem i zobowiązana do jego przestrzegania. Zostaje również opracowany indywidualny plan pomocy ukierunkowany na świadczenie kompleksowej, możliwie szybkiej i skutecznej pomocy.

 

Mieszkańcy PIK, w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli, mogą korzystać z następujących form pomocy i wsparcia:

 • konsultacji i wsparcia psychologicznego,
 • psychoterapii,
 • konsultacji i wsparcia pedagogicznego, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • badań psychologicznych, niezbędnych do opracowania indywidualnego planu pomocy,
 • pracy socjalnej i poradnictwa,
 • porad prawnych w podstawowym zakresie,
 • pomocy w zakresie redagowania pism urzędowych,
 • uzyskania informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach,
 • pokierowania do odpowiednich instytucji i organów.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy Domu dla Dzieci im. Sybiraków
Szymonowo 14,
14-330 Małdyty
tel. (89) 758 60 13
Osoba do kontaktu: Z. Bagińska
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone