0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywny Samorząd 2019 moduł I

Aktywny samorząd – Moduł I

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 – Moduł I.

Termin składania wniosków: od 13 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

UWAGA: Poniższe wnioski są ujednolicone. W przypadku zaświadczeń lekarskich należy wybrać odpowiednie do swojego schorzenia (o ile dotyczy).

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

·         maksymalna kwota dofinansowania –  10.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 15%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności

-        wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        dysfunkcja narządu ruchu

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła A1: word /pdf

dziecko/podopieczny A1: word / pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

·         maksymalna kwota dofinansowania – 4.800,00 zł, w tym:

-        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł

-        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500,00 zł

-        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – 800,00 zł

-        dla usług tłumacza migowego – 500,00 zł

·         wkład własny – minimum 25%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej

-        dysfunkcja narządu ruchu

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła A2: word /pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

·         maksymalna kwota dofinansowania – 4.800,00 zł, w tym:

-        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł

-        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500,00 zł

-        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – 800,00 zł

-        dla usług tłumacza migowego – 500,00 zł

·         wkład własny – minimum 25%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej

-        dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła A3: word / pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

·         maksymalna kwota dofinansowania – 4.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 15%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej

-        dysfunkcja narządu słuchu

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła A4: word / pdf

___________________________________________________________________________

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

·         maksymalna kwota dofinansowania

-        dla osoby niewidomej – 24.000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15.000,00 zł

-        dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000,00 zł

-        dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła B1: word / pdf

dziecko/podopieczny B1: word / pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 2dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

·         maksymalna kwota dofinansowania:

-        dla osoby głuchoniewidomej – 4.000,00 zł

-        dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000,00 zł

-        dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000,00 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania o maksymalnie 100%

·         warunki uczestnictwa: pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła B2: word / pdf

dziecko/podopieczny B2: word / pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

·         maksymalna kwota dofinansowania – 6.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 30%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        dysfunkcja narządu wzroku

-        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła B3: word / pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

·         maksymalna kwota dofinansowania – 2.500,00 zł

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności

-        dysfunkcja narządu słuchu

-        trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła B4: word / pdf

dziecko/podopieczny B4: word / pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

·         maksymalna kwota dofinansowania – 1.500,00 zł

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        pomoc udzielona w Zadaniu 1,3 lub 4

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła B5: word / pdf

dziecko/podopieczny B5: word / pdf

___________________________________________________________________________

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

·         maksymalna kwota dofinansowania – 3.500,00 zł

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła C2: word / pdf

dziecko/podopieczny C2: word / pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

·         kwota dofinansowania przy amputacji:

-        w zakresie ręki – 9.000,00 zł

-        przedramienia – 20.000,00 zł

-        ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000,00 zł

-        na poziomie podudzia – 14.000,00 zł

-        na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000,00 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

-        potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła C3: word / pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości

·         kwota dofinansowania – 30% kwot z Obszaru C Zadania 3

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie): takie same jak w Obszarze C Zadanie 3

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła C4: word / pdf

___________________________________________________________________________

Zadanie 5pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

·         kwota dofinansowania – 5.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 35%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

-        zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym
lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem ręcznym

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła C5: word / pdf

dziecko/podopieczny C5: word / pdf

___________________________________________________________________________

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

·         kwota dofinansowani – 200,00 zł miesięcznie na 1 osobę

·         wkład własny – minimum 15%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        aktywność zawodowa

-        pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła D: word / pdf

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone