0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

20 lat PCPR

UCHWAŁA Nr IV/14/99

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 18 stycznia 1999 r.

 

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

 

Na podstawie art. 11a pkt 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami), art. 12  pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 155, poz. 1014) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

Tworzy się z dniem 1 lutego 1999 r. jednostkę organizacyjną powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zwaną dalej "Powiatowym Centrum".

§ 2

Powiatowe Centrum Jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014). 

§ 3

Wyposażenie Powiatowego Centrum w majątek nastąpi odrębną uchwałą.

§ 4

Powiatowym Centrum kieruje kierownik zatrudniany przez Zarząd Powiatu.

§ 5

Organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone