0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, NIP 741-17-73-954, Regon 510827093, tel. 89 642-98-83, email: sekretariat@pcpr.ostroda.pl
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Magdalena Dzikowska, tel. +48511793443, email: kontakt@idpo.pl, https://idpo.pl/kontakt.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym. W przypadku szczególnej kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) podstawę przetwarzania stanowi wykonywanie szczególnych praw przez administratora i osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z klasyfikacji dokumentów zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku naruszenia ochrony danych przez administratora.
 7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 lit. a) – e) należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe aby uczestniczyć w programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w programie.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące administratorowi danych wsparcie informatyczne lub prawne. Dane osobowe będą również przekazywane Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500. w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez samorząd powiatowy oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone