0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Moduł III - pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu

Powiat Ostródzki przystąpił do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi‘’  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z Modułu III programu skorzystać mogą osoby niepełnosprawne, które na skutek zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 09 marca 2020 roku do dnia 04 września 2020, możliwość korzystania z opieki świadczonej w palcówce rehabilitacyjnej, przez okres co najmniej 5 kolejnych, następujących po sobie dni roboczych. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych

Adresatami programu są :

  1. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  2. Uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  3. Podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  4. Podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. Uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. Pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. Pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Program w większości skierowany jest do osób pełnoletnich. Rodzice/ opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc jeśli są uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pkt. 2 katalogu), lub podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pkt. 4 katalogu).

Wnioski można składać poprzez platformę internetową System Obsługi Wsparcia (SOW). Do złożenia wniosku w ramach Modułu III – pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu, nie jest wymagany profil zaufany ani podpis elektroniczny.

Strona logowania sow.pfron.org.pl/


Wnioski można również złożyć w formie papierowej w urzędzie lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

Druk do pobrania:formularz wniosku

Termin składania wniosków mija 04 września 2020 roku.

Pełna treść programu  dostępna jest na stronie www.pfron.org.pl

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone