0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywny samorząd 2021 - Moduł I

Dnia 01 marca 2021 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2021 – Moduł I.

Informujemy, że wnioski można składać w wersji papierowej (w siedzibie naszego urzędu) lub elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW

Zgodnie z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku” ust. 28 pkt. d: wnioski złożone poprzez SOW podczas oceny merytorycznej otrzymują więcej punktów preferencyjnych, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem otrzymania dofinansowania.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie
z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW, a także na Portalu Profilu Zaufanego, na Portalu OBYWATEL.GOV.PL , na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Termin składania wniosków: od 01 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

UWAGA! Poniżej znajduje się spis zadań realizowanych w 2021 r. oraz wnioski i załączniki do pobrania dla osób, które chcą złożyć wniosek w wersji papierowej.

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

·         maksymalna kwota dofinansowania –  10.000,00 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 15%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności

-        wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        dysfunkcja narządu ruchu

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

·         maksymalna kwota dofinansowania – 4.800,00 zł, w tym:

-        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł

-        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500,00 zł

-        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – 800,00 zł

-        dla usług tłumacza języka migowego – 500,00 zł

·         wkład własny – minimum 25%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej

-        dysfunkcja narządu ruchu

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

·         maksymalna kwota dofinansowania – 4.800,00 zł, w tym:

-        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł

-        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500,00 zł

-        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – 800,00 zł

-        dla usług tłumacza języka migowego – 500,00 zł

·         wkład własny – minimum 25%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej

-        dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

·         maksymalna kwota dofinansowania – 4.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 15%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej

-        dysfunkcja narządu słuchu

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

·         maksymalna kwota dofinansowania:

-        dla osoby niewidomej – 24.000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15.000,00 zł

-        dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000,00 zł

-        dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 2dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

·         maksymalna kwota dofinansowania:

-        dla osoby głuchoniewidomej – 4.000,00 zł

-        dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000,00 zł

-        dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000,00 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania o maksymalnie 100%

·         warunki uczestnictwa: pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

·         maksymalna kwota dofinansowania – 7.500,00 zł

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        dysfunkcja narządu wzroku

-        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

·         maksymalna kwota dofinansowania – 4.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności

-        dysfunkcja narządu słuchu

-        trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

·         maksymalna kwota dofinansowania – 1.500,00 zł

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        pomoc udzielona w Obszarze B Zadanie 1,3 lub 4

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

·         maksymalna kwota dofinansowania – 10.000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000,00 zł

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

-        zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-        dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

·         maksymalna kwota dofinansowania – 3.500,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000,00 zł

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

·         kwota dofinansowania przy amputacji:

-        w zakresie ręki – 12.000,00 zł

-        przedramienia – 26.000,00 zł

-        ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 30.000,00 zł

-        na poziomie stopy lub podudzia – 18.000,00 zł

-        na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000,00 zł

-        uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 30.000,00 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

-        potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości

·         kwota dofinansowania – 30% kwot z Obszaru C Zadania 3

·         wkład własny – minimum 10%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie): takie same jak w Obszarze C Zadanie 3

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 5pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

·         kwota dofinansowania – 7.500,00 zł

·         wkład własny – minimum 25%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

-        zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym
lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

·         kwota dofinansowania – 300,00 zł miesięcznie na 1 dziecko

·         wkład własny – minimum 15%

·         warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        aktywność zawodowa

-        pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Pliki do pobrania:

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone