0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

"Sami-Dzielni! - Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełn. sprzężonymi"

"Sami-Dzielni! - Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełn. sprzężonymi"

Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie
 
Informujemy o możliwości uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP w warsztatach upowszechniających organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Podczas warsztatów upowszechniających będzie możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego w ramach projektu standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone