0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywny samorząd 2023 Moduł I - wnioski

Aktywny samorząd 2023 Moduł I - wnioski

 

Aktywny samorząd – Moduł I

Dnia 01 marca 2023 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I.

Informujemy, że wnioski można składać w wersji papierowej (w siedzibie naszego urzędu) lub elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW (www.sow.pfron.org.pl).

Zgodnie z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku” ust. 28 pkt. d: Wnioskodawcy posiadający podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyli wniosek poprzez SOW podczas oceny merytorycznej otrzymują więcej punktów preferencyjnych, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem otrzymania dofinansowania.

Informacje o tym jak zakłada się Profil Zaufany włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW, a także na Portalu Profilu Zaufanego, na Portalu OBYWATEL.GOV.PL, na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Termin składania wniosków: od 01 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

UWAGA! Poniżej znajduje się spis zadań realizowanych w 2023 r. oraz wnioski i załączniki do pobrania dla osób, które chcą złożyć wniosek w wersji papierowej.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • maksymalna kwota dofinansowania –  70.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000,00 zł
 • wkład własny – minimum 15%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności

-        wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        dysfunkcja narządu ruchu

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 • maksymalna kwota dofinansowania – 5.280,00 zł, w tym:

-        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310,00 zł

-        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850,00 zł

-        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – 880,00 zł

 • wkład własny – minimum 25%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej

-        dysfunkcja narządu ruchu

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 • maksymalna kwota dofinansowania – 5.280,00 zł, w tym:

-        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310,00 zł

-        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850,00 zł

-        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – 880,00 zł

-        dla usług tłumacza języka migowego – 550,00 zł

 • wkład własny – minimum 25%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej

-        dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.400,00 zł
 • wkład własny – minimum 15%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej

-        dysfunkcja narządu słuchu

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania:

-        dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł)

-        dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000,00 zł

 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

 

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 2dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania:

-        dla osoby głuchoniewidomej – 4.400,00 zł

-        dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300,00 zł

-        dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200,00 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania o maksymalnie 100%

 • warunki uczestnictwa: pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania – 10.000,00 zł
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        dysfunkcja narządu wzroku

-        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania – 6.000,00 zł
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności

-        dysfunkcja narządu słuchu

-        trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 • maksymalna kwota dofinansowania – 1.650,00 zł
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        pomoc udzielona w Obszarze B Zadanie 1,3 lub 4

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania – 17.600,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500,00 zł
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

-        zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

-        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-        dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania – 3.850,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100,00 zł
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 • kwota dofinansowania przy amputacji:

-        w zakresie ręki – 13.200,00 zł

-        przedramienia – 28.600,00 zł

-        ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 33.000,00 zł

-        na poziomie stopy lub podudzia – 19.800,00 zł

-        na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500,00 zł

-        uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 33.000,00 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania

 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        stopień niepełnosprawności

-        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-        potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

-        potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości

 • kwota dofinansowania – 30% kwot z Obszaru C Zadania 3
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie): takie same jak w Obszarze C Zadanie 3

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Zadanie 5pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • kwota dofinansowania – 8.250,00 zł
 • wkład własny – minimum 25%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-    dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

-       zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym
lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

 • kwota dofinansowania – 330,00 zł miesięcznie na 1 dziecko
 • wkład własny – minimum 15%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

-        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-        aktywność zawodowa

-        pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Pliki do pobrania:

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone