0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje kampanię informacyjno-promocyjną „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”, której celem jest zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości tworzenia i zasad funkcjonowania rodzin zastępczych oraz promocja rodzinnych form opieki zastępczej. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące tej tematyki. Opisane zostały rodzaje rodzin zastępczych, warunki, które należy spełnić chcąc zostać rodziną zastępczą, podstawowe uprawnienia i obowiązki oraz udzielana pomoc pieniężna. Poruszane zagadnienia są tym ważniejsze, iż problemy dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców stanowią ważne wyzwanie społeczne.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, KIEDY CHCE SIĘ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ:

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku  pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza może być również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie  niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,

 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,

 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,

 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,

 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga ponadto:

 • odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,

 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,

 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokojenia potrzeb dziecka,

 • zasadę nie rozłączania rodzeństwa,

 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu. W takiej sytuacji kandydaci na rodziców zastępczych składają do sądu opiekuńczego wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka lub zgłaszają swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej bez wskazywania konkretnego dziecka. 


Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego  stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

 • odpowiednie warunki bytowe,

 • możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,

 • możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,

 • możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

 • traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

 • ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,

 • praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka,

 • kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i wypoczynku.


RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH:

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 • spokrewnione z dzieckiem,

 • niespokrewnione z dzieckiem,

 • zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne, o charakterze pogotowia rodzinnego. 


Rodziny spokrewnione to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przyjmują członkowie rodziny dziecka np. dziadkowie, rodzeństwo.


Rodziny niespokrewnione to rodziny, które z punktu widzenia prawa są obce dla dziecka.


Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem:

 • wielodzietne – to rodziny, w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci; w razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona wyżej liczba dzieci może się zwiększyć;

 • specjalistyczne – w tych rodzinach umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie, z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji; w tym samym czasie w tego typu rodzinie może przebywać nie więcej niż troje dzieci;

 • o charakterze pogotowia rodzinnego – w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące. Rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję. Wówczas dziecko przybywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Przyjęcie dziecka doprowadzonego przez policję może nastąpić bez zgody opiekunów prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, a w szczególności: 
1) zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
2) porzucenia dziecka;
3) gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości rodziców lub miejsca ich pobytu.


Nie mogą być zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodziną zastępczą osoby całkowicie niezdolne do pracy!   


 

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH:

Rodzice zastępczy mają w szczególności prawo do:

 • reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in.: alimentów, renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego.

 • uzyskania szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku i jego sytuacji rodzinnej oraz zapewnienia, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie, a także informacji o specyficznych potrzebach  dziecka, m.in.:  orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego czy udziału w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych.

 • wynagrodzenia, które przysługuje tylko rodzinom zastępczym zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem.Zawodowa rodzina wielodzietna i specjalistyczna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania, a rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

 • pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.


 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI RODZIN ZASTĘPCZYCH:

Rodzice zastępczy mają w szczególności obowiązek:

 • sprawowania osobistej opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem,

 • zapewnienia dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju,

 • współdziałania z powiatowym centrum pomocy rodzinie,

 • uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub na jego zlecenie przez ośrodek adopcyjno – opiekuńczy lub inny podmiot. 

Pozostałe obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców biologicznych dziecka. Są to np.: wybór sposobu leczenia, wyjazd za granicę.

Rodzice dziecka, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską lub jej pozbawił, mają prawo do osobistej styczności z dzieckiem (chyba, że sąd tych kontaktów zakaże lub je ograniczy).

 

 


 

SZKOLENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH:

Szkolenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych prowadzi się według programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Zakres programu szkolenia dla niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych uwzględnia specyfikę zadań opieki i wychowania stojących przed tymi rodzinami.

Rozpatrując oferty kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem zawodowej rodziny zastępczej, bierze się pod uwagę w szczególności:

 • predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia tej funkcji, w zależności do typu rodziny zastępczej,

 • umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach,

 • doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach,

 • informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym,

 • warunki mieszkaniowe kandydatów pozwalające na przyjęcie dziecka o szczególnych potrzebach.

 

 


 

POMOC PIENIĘŻNA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH:

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest od 1 października 2006 r., kwota 1.647 zł, nazywana ustawowo „podstawą”.

Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka:

 • w wieku 7 – 18 lat – 40% podstawy,

 • do 7 lat – 60% podstawy,

 • do 7 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 80% podstawy,

 • od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 60% podstawy,

 • od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – 60% podstawy,

 • od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – 80% podstawy.

Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.
Starosta może również przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy.


RODZINA ZASTĘPCZA MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCEJ JEJ POMOCY PIENIĘŻNEJ

 


Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.


Funkcjonowanie rodzin zastępczych reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344 z późn. zm.).

 

 


 

JEŻELI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:

Omów plany przyjęcia dziecka w opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną.

Podejmijcie wspólną decyzję!

Dobrze przemyśl swoje motywacje przyjęcia pod opiekę dziecka 

 

Kampania informacyjno-promocyjna „Wszystkie dzieci nasze są” jest współfinansowana
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone