0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Konferencja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie organizuje konferencję z okazji Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej. Odbędzie się ona 30 listopada 2009 r. w godzinach 10.00 – 13.00, w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie, przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 2.


Celem konferencji jest upowszechnianie modelu rodzinnej opieki zastępczej, warunków niezbędnych do jego realizacji oraz prezentacji dobrych praktyk w omawianym zakresie. Istotnym dla nas jest, aby wiedza na temat rodzinnej opieki zastępczej oraz problematyka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dotarły do jak najliczniejszego grona profesjonalistów oraz osób pracujących na rzecz systemu wspierania rodziny naturalnej oraz pieczy zastępczej.

Chęć uczestnictwa w konferencji można zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, pod nr tel. 896460406 wew. 15 lub na adres e-mail: sekretariat@pcpr.ostroda.pl

 

PLAN KONFERENCJI

9.30 – 10.00 

Rejestracja uczestników 

 10.00 – 10.10

 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników

 10.10 – 10.20

 Wystąpienie Starosty Ostródzkiego

 10.20 – 10.50

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie na rzecz rodzicielstwa zastępczego
– Tomasz Podsiadło – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

 10.50 – 11.05

Lokalny system wspierania dziecka i rodziny w Powiecie Ostródzkim – Teresa Lipińska
– Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

 11.05 – 11.15

Działalność Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warmińskiej ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki rodzin zastępczych i adopcyjnych – Ks. Roman Wiśniowiecki – Duszpasterz
Rodzin Archidiecezji Warmińskiej

 11.15 – 11.35

Rodzinne a instytucjonalne formy pieczy zastępczej – Witold Uziełło – Kierownik Oddziału Opieki
nad Dzieckiem i Rehabilitacji. Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie

 11.35 – 11.50

 Przerwa kawowa

 11.50 – 12.10

Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna – Katarzyna Zielińska – Dyrektor Katolickiego Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego w Ostródzie

 12.10 – 12.40

Przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej
– Dariusz Wasiński – Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

12.40 – 13.00

Dyskusja, podsumowanie i zakończenie


Na zakończenie konferencji zaplanowano wystąpienie Starosty Ostródzkiego
z okazji przypadającego na 21 listopada, Dnia Pracownika Socjalnego.


 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone