0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Twoje Problemy naszym wyzwaniem - PCPR wspiera rodziny zastępcze

 

   W ramach projektu „Twoje problemy naszym wyzwaniem - PCPR wspiera rodziny zastępcze” przewidziane zostały działania zmierzające do budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz rozwoju umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla istniejących rodzin zastępczych. Miejscem realizacji projektu jest Ostróda oraz Morąg w powiecie ostródzkim.
   Projekt wpisuje się Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim do roku 2013, cel operacyjny B2 – odpowiedzialność naturalnej rodziny za los dziecka, działanie B2.1. – rozwijanie konstruktywnych umiejętności i postaw rodzicielskich, zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców. Jest zgodny z Planem Rozwoju i Wspierania Rodzinnych Form Opieki w Powiecie Ostródzkim, zadanie II. o charakterze terapeutyczno-wspierającym.
Celem projektu jest wzrost kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych osób sprawujących rodzinną opiekę zastępczą. Cele będą realizowane poprzez działania:

   1. Szkolenia.
   2. Specjalistyczne poradnictwo.
   3. Organizacja grupy wsparcia.
   4. Promocja i informacja.

 

1. Szkolenia

Zorganizowano dwa dni szkoleniowe w zakresie:
    - kompetencji interpersonalnych;
    - rozwiązywania konfliktów;
    - budowania więzi rodzinnych;
    - doskonalenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.
Zajęcia miały charakter warsztatowy.


2. Specjalistyczne poradnictwo


Zorganizowane zostaną dwa punkty bezpłatnie udzielające specjalistycznych porad. Pierwszy będzie działał  w Ostródzie, drugi – w Morągu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem specjalistyczne poradnictwo świadczone będzie przez pedagoga, psychologa oraz radcę prawnego.


3. Grupa wsparcia

Celem spotkań w grupach wsparcia będzie stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy oraz wspólnego przezywania zarówno radości i satysfakcji z faktu bycia rodzicem zastępczym, jak i pojawiających się problemów i trudności. Spotkania zostaną poprowadzone przez animatora zewnętrznego i odbywać się będą cyklicznie.


4. Promocja i informacja


Na potrzeby promocji projektu zostały przygotowane plakaty z informacją o realizowanych działaniach ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia. Plakaty były następnie rozesłane do szkół, ośrodków pomocy społecznej. Informacja na temat programu została również zamieszczona w formie artykułu sponsorowanego w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej PCPR w Ostródzie. Rodziny sprawujące opiekę zastępczą otrzymały informację o realizowanych przez PCPR działaniach wraz z określeniem możliwości skorzystania z różnych form wsparcia.
Projekt „Twoje problemy naszym problemem – PCPR wspiera rodziny zastępcze”

był realizowany

 od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku.
Niniejszy projekt otrzymał wyróżnenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone