0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Dotacje z MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 06 czerwca br. rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011, wśród dofinansowanych projektów znalazły się trzy wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.
Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 564 wnioski konkursowe na łączną kwotę 20.320.268,00 zł. Dotację przyznano dla 264 projektów na łączną kwotę 7.800.00,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie otrzymało dotację na trzy projekty:
- „Unikaj falstartu – korzystaj z pomocy – wsparcie w usamodzielnieniu” (w kwocie 27.500,00 zł),
- „Specjaliści – specjalistycznym rodzinom – wsparcie przeciw wypaleniu i innym problemom rodzin zastępczych” (w kwocie 18 750,00 zł)
- „Wsparcie doradczo - szkoleniowe rodzin zastępczych w Powiecie Ostródzkim”  (w kwocie 6.000,00 zł). 

 

Działania zmierzające do budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie Ostródzkim w ramach projektu Unikaj falstartu – korzystaj z pomocy – wsparcie w usamodzielnieniu” realizowane będą w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. Wsparciem objęta zostanie 15-osobowa grupa młodzieży zamieszkująca na terenie powiatu ostródzkiego, wychowująca się w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w wieku 18-25 lat objęta programem usamodzielnienia.
Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności społeczno – zawodowych  wśród usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych powiatu ostródzkiego w okresie 6 miesięcy.
Projekt zakłada:
- Wzrost poziomu wiedzy w zakresie kompetencji społecznych wśród młodzieży usamodzielniającej się;
- Wzrost poziomu wiedzy w zakresie kompetencji zawodowych wśród młodzieży usamodzielniającej się
- Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród młodzieży usamodzielniającej się;
Uczestnicy projektu objęci zostaną następującymi działaniami:
- Warsztat kompetencji społeczno - zawodowych:
3-dniowy warsztat w formie wyjazdowej, łącznie 15 godzin szkoleniowych.
- Kurs kwalifikacyjny:
w zależności od preferencji i zainteresowań młodzieży zaplanowano przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, pracownika ochrony, obsługi kas fiskalnych. PCPR uwzględnia możliwość zorganizowania tylko jednego kursu kierunkowego lub zorganizowania innego kursu zawodowego.
- Specjalistyczne poradnictwo:
każdy Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia specjalistycznego, zgodnie z potrzebami.
Całkowita wartość projektu: 27.500,00 zł

Projekt „Specjaliści – specjalistycznym rodzinom – wsparcie przeciw wypaleniu i innym problemom rodzin zastępczych” realizowany będzie w okresie od 01.08.2011r. do 31.12.2011r. Działania w pierwszej kolejności skierowane zostaną do niespokrewnionych rodzin zastępczych i zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinnego domu dziecka.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności specjalistycznego wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ostródzkiego.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
- Stworzenie systemu wzajemnego wsparcia między rodzinami zastępczymi;
- Wzrost umiejętności społecznych wychowanków rodzin zastępczych;
- Wzrost dostępu opiekunów zastępczych do specjalistycznych szkoleń;
- Wzrost jakości życia w rodzinach zastępczych;
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
- Specjalistyczne szkolenia:
zorganizowane zostaną 3 szkolenia („Trening radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi”, „Rodzic zastępczy wobec dziecka z zachowaniami trudnymi”, „Specyfika funkcjonowania dziecka w rodzinie alkoholowej”), każde po 4 godziny, łącznie 12 godzin;
- Spotkania grupy wsparcia:
zrealizowane zostaną 4 spotkania po 2 godziny, łącznie 8 godzin;
-Warsztaty edukacyjno – rozwojowe
odbywać się będą równolegle ze spotkaniami grupy wsparcia. W warsztatach uczestniczyć będą dzieci objęte rodzinną pieczą zastępczą;
- Doposażenie rodzinnych form pieczy zastępczej:
umożliwione zostanie doposażenie gospodarstwa domowego 10 rodzin w niezbędny sprzęt AGD;
Całkowita wartość projektu: 18.750,00 zł

Odbiorcami projektu „Wsparcie doradczo – szkoleniowe rodzin zastępczych w Powiecie Ostródzkim” realizowanego od 01.08.2011r.do 31.12.2011r. będzie 10 niespokrewnionych rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) zamieszkujących Powiat Ostródzki (gmina Ostróda, Morąg, Łukta, Miłomłyn, Małdyty, Miłakowo, Dąbrówno, Grunwald). Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały rodziny zamieszkujące poza Miastem Ostróda, z tego względu iż rodziny zamieszkujące tereny wiejskie są wykluczone z możliwości otrzymania odpowiedniego wsparcia w związku z brakiem własnego środka transportu oraz brakiem dogodnej komunikacji publicznej. W przypadku wolnych miejsc wsparciem objęte zostaną również rodziny zamieszkujące w Ostródzie.
Celem głównym jest wzrost dostępu do specjalistycznego wsparcia wśród 10 rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) z terenu powiatu ostródzkiego w okresie 5 miesięcy.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
- Wzrost wiedzy w zakresie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych wśród rodziców zastępczych;
- Wzrost dostępu do wsparcia pracownika socjalnego, pedagoga i psychologa wśród rodzin zastępczych objętych wsparciem;
Uczestnicy projektu objęci zostaną następującymi działaniami:
- Indywidualne wsparcie:
specjaliści będą odwiedzać rodziny w ich miejscu zamieszkania. Podczas każdej wizyty prowadzone będą rozmowy z rodzicami zastępczymi oraz dziećmi objętymi opieką zastępczą, a także w razie istniejących problemów również z dziećmi naturalnymi rodziców zastępczych. Przewiduje się realizację minimum 3 wizyt w każdej rodzinie trwających średnio po 3 godziny.
- Warsztaty dla rodziców zastępczych:
Zorganizowane zostaną 2 dni warsztatowe po 4 godziny, łącznie 8 godzin.
Całkowita wartość projektu: 6.000,00 zł

Szczegółowe informacje nt. podejmowanych działań można uzyskać w PCPR w Ostródzie
 tel. (89) 646 04 06 wew. 15 
   
Projekty są współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone