0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Szkolenia dla rodzin zastępczych z powiatu ostródzkiego

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie od 1 sierpnia rozpocznie realizację projektu zakładającego szkolenie istniejących rodzin zastępczych, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

 

Działania w ramach projektu w pierwszej kolejności zostaną skierowane do istniejących zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Powiatu Ostródzkiego. W miarę istniejących możliwości i niewykorzystanych miejsc szkoleniowych, do projektu zaproszone zostaną również spokrewnione rodziny zastępcze z terenu Powiatu Ostródzkiego. Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do specjalistycznych szkoleń istniejących rodzin zastępczych, a co za tym idzie wzbogacenie ich wiedzę w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

W projekcie zaplanowano realizację specjalistycznych szkoleń:

  1. Prawne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
  2. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych
  3. Komunikacja wg Marshalla Rosenberga
  4. Dzieci z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami
  5. Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

Każda z uczestniczących rodzin będzie mogła wybrać 4 szkolenia w oparciu o własne potrzeby i zainteresowania. Dzięki uczestnictwu w proponowanych formach wsparcia rodziny zastępcze zostaną wyposażone w bogatą wiedzę i umiejętności. 

 

Uczestnictwo we wszystkich działaniach jest bezpłatne

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie szkolenia


Całkowita wartość projektu wynosi: 8 600,00 zł
Szczegółowe informacje nt. podejmowanych działań można uzyskać w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie tel. 89 646 04 06 wew. 11 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone