0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie od 1 sierpnia br. rozpocznie realizację projektu zakładającego zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatu ostródzkiego objęte zostaną opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wyznaczany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na terenie powiatu organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.


Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
  • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
  • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,
  • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
  • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
  • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
  • przedstawianie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wynosi  63 916,00 zł

Szczegółowe informacje nt. podejmowanych działań można uzyskać
w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
 tel. 89 646 04 06 wew. 11 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
oraz Powiatu Ostródzkiego.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone