0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie od 1 lipca rozpoczęło realizację projektu zakładającego szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 ?Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego?.


Działania w ramach projektu mają na celu przeszkolenie wszystkich osób bądź rodzin zainteresowanych ustanowieniem zawodowej lub niezawodowej rodziny zastępczej, zamieszkujących na terenie powiatu ostródzkiego i nabycie przez nich odpowiednich kompetencji umożliwiających im pełnienie w/w funkcji. Ukończenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1690 z późn. zm.), jest warunkiem koniecznym by uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne na bycie rodziną zastępczą zawodową bądź niezawodową.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  1. Rekrutacja ? na pierwszy etap projektu składać się będzie wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego (pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie) w miejscu zamieszkania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz diagnoza psychologiczna. Powyższe działania mają na celu określenie wstępnych kompetencji kandydatów na rodziców zastępczych.
  2. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze ? rodziny bądź osoby wyłonione w procesie rekrutacji wezmą udział w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Szkolenie składać się będzie z 12 sesji warsztatowych (każda po 4 godziny  dydaktyczne, łącznie 48 godzin dydaktycznych). Oprócz sesji warsztatowych każda rodzina spotka się z trenerami prowadzącymi szkolenie 2 razy podczas indywidualnych konsultacji (łącznie 5 godzin dydaktycznych). Celem szkolenia będzie zdobycie przez Uczestników projektu podstawowej wiedzy i umiejętności w podjęciu świadomej decyzji o pozostaniu rodziną zastępczą.
  3. Praktyki ? po szkoleniu teoretycznym wszyscy Uczestnicy projektu wezmą udział w obowiązkowych praktykach, w istniejących już rodzinach zastępczych bądź placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ostródzkiego. Praktyki łącznie trwać będą 10 godzin dydaktycznych.
  4. Przygotowanie do otrzymania kwalifikacji rodziny zastępczej ? na wniosek osób/rodzin, które ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, powołana Komisja kwalifikacyjna wyda opinię o kandydatach oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej, na podstawie świadectwa ukończenia szkolenia, diagnozy psychologicznej i niezbędnych dokumentów poświadczających m.in.: brak przeciwskazań zdrowotnych do sprawowania opieki nad dzieckiem, niekaralność kandydata, posiadanie stałego źródła dochodu.

 

Uczestnictwo we wszystkich działaniach  jest bezpłatne
Uczestnikom zapewnione zostaną materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie szkolenia.

Całkowita wartość projektu wynosi  14 720,00 zł

Szczegółowe informacje nt. podejmowanych działań można uzyskać
w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
 tel. 89 646 04 06 wew. 11  

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
oraz Powiatu Ostródzkiego.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone