0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Podsumowanie programu "Aktywny samorząd" w roku 2013

Podsumowanie programu "Aktywny samorząd" w roku 2013

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie informuje, że zakończyła się realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   
W ramach programu wpłynęło 239 wniosków, z pośród nich pomoc uzyskało 196 osób z niepełnosprawnością z powiatu ostródzkiego na ogólną kwotę 476.427,61 zł.
Program w 2013 r. miał rozbudowaną strukturę.
    Na realizację modułu I PCPR otrzymało193693,11 zł. Wpłynęło do niego 93 wnioski,  które poddano weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej. W ramach otrzymanych środków można było dofinansować 53 wnioski.
    W tym roku PCPR Ostróda za priorytet postawiło sobie wsparcie osób niepełnosprawnych w zakupie protez kończyn, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania. Dzięki programowi 4 osoby zakupiły protezy o łącznej wartości 67.660,70 zł.
    Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie do specjalistycznego sprzętu elektronicznego. Warunki uczestnictwa w programie określone przez PFRON pozwoliły na pozytywną ocenę 16 z 29 złożonych wniosków, zaś otrzymane środki na sfinansowanie 13 z nich. Wsparcie otrzymało tu 11 osób ze znacznym ubytkiem wzroku i 2 osoby z znacznym niedowładem obu kończyn górnych. Na realizację tych wniosków przeznaczono 64.963,80zł.
    Z dofinansowania na likwidację bariery komunikacyjnej skorzystało 9 osób z niepełnosprawnością, siedem z nich skorzystało z dopłat do uzyskania prawa jazdy a dwie z dopłaty na zakup specjalistycznego oprzyrządowania posiadanego samochodu.
    Program miał na celu m.in. pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. 24 osoby aktywne zawodowo otrzymały dofinansowanie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.
    W ramach programu dofinansowano również zakup jednego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i sfinansowano zakup akumulatorów do dwóch innych wózków.
    W module I pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym uzyskało143 osób na ogólną kwotę 282.734,50 zł. 
    Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Niewystarczające środki finansowe nie pozwoliły na realizację wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków, jednak tak duże zainteresowanie programem pokazało rozmiar i zakres potrzeb osób z  niepełnosprawnością. Należy w tym miejscu zauważyć bardzo istotną rolę organizacji pozarządowych , które promowały ideę programu „Aktywny samorząd” wśród swoich członków. W szczególności chcielibyśmy tu podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie,  Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło w Ostródzie i Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” oraz  wyrazić nadzieję na dalszą współpracę przy kolejnych edycjach programu.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone