0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Podsumowanie programu "Aktywny samorząd" 2014

Podsumowanie programu "Aktywny samorząd" 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie informuje, że zakończyła się realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2014,  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu wpłynęło 253 wnioski tj. o 14 więcej niż w roku poprzednim. Pomoc uzyskało 221 osób z niepełnosprawnością z Powiatu Ostródzkiego na ogólną kwotę 705 867,52 zł. tj. o prawie 230 tysięcy więcej niż w roku poprzednim.

Na realizację modułu I PCPR otrzymało 295 264,92 zł. Wpłynęło do niego 83 wnioski, które poddano weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej. W ramach otrzymanych środków dofinansowano 65 wniosków. W tym roku dla wyrównania szans w otrzymaniu wsparcia w poszczególnych zadaniach, PCPR zastosowało alokację, wydzielając według przyjętego algorytmu środki na poszczególne zadania. Wiązało to się z ustaleniem osobnych list rankingowych dla każdego zadania.

Dofinansowania na likwidację bariery komunikacyjnej tj. do uzyskania prawa jazdy kategorii B przyznano 11 osobom. Kurs podjęło i umowy rozliczyło 9 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu elektronicznego. Warunki uczestnictwa w programie określone przez PFRON pozwoliły na pozytywną ocenę 15 z 23 złożonych wniosków. Wsparcie otrzymało tu 7 osób ze znacznym ubytkiem wzroku, w tym dwoje dzieci oraz 8 osób z znacznym niedowładem obu kończyn górnych. Na realizację tych wniosków przeznaczono 63.325,98 (w ubiegłym roku 64.963,80zł.)

Program miał na celu m.in. pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. 21 osób aktywnych zawodowo otrzymały dofinansowanie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

W ramach programu dofinansowano również:

- zakup 9 wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, za ogólną kwotę 127 979,00 zł.

- podniesienie sprawności technicznej 7 wózków;

- zakup 1 protezy kończyny dolnej, w której zastosowano nowoczesne technologie;

- podniesienie sprawności technicznej 1 protezy.

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie kosztów pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w przedszkolu uzyskało 21 osób.

W module II pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym uzyskało 156 osób (13 więcej niż w roku poprzednim) na ogólną kwotę 437 654,00 zł.

Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na realizację wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków. W roku 2014 w ramach programu wykorzystano 95% otrzymanych środków.

PCPR przeprowadziło wymaganą programem kontrolę 10 % umów realizowanych w 2013 r. Wszystkie wylosowane do kontroli osoby poddały się kontroli. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień.

Należy w tym miejscu zauważyć bardzo istotną rolę organizacji pozarządowych, które promowały ideę programu „Aktywny samorząd” wśród swoich członków. W szczególności chcielibyśmy tu podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie,  Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło w Ostródzie i Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” oraz wyrazić nadzieję na dalszą współpracę przy kolejnych edycjach programu.

W marcu 2015 r. PCPR rozpocznie realizację kolejnej edycji programu.

Apelujemy do potencjalnych Wnioskodawców:

- Jeśli napotykacie Państwo trudności przy wypełnianiu wniosku, poproście o pomoc pracownika PCPR, który udzieli wszelkich informacji i wskazówek, jak wypełnić wniosek. Ewentualnie poproście o pomoc osobę zaufaną np. kogoś z rodziny. 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone