0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Woni od przemocy - wsparcie i profilaktyka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z dniem 1 lipca br. rozpoczęło realizację projektu pn. „Wolni od przemocy – wsparcie i profilaktyka”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym projektu jest wzrost świadomości społecznej nt. zjawiska przemocy oraz zwiększenie umiejętności budowania właściwych relacji w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Działanie 1. Opracowanie, druk i dystrybucja ulotek i plakatów informacyjnych

Realizując założenie zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących
z przemocy oraz poszerzania wiedzy nt. skutków przemocy w rodzinie opracowane zostaną, wydrukowane i rozdystrybuowane plakaty i ulotki. Plakat zawierał będzie informacje
nt. miejsc świadczących pomoc rodzinom, odsyłał do treści znajdujących się na ulotce,
a także zapraszał mieszkańców powiatu na seminaria partnerskie (realizowane jako działanie 3). Natomiast ulotka zawierać będzie szczegółowe informacje m.in. nt. miejsc i form świadczonego wsparcia, ale przede wszystkim informować będzie o zagrożeniach wynikających z przemocy, występujących form przemocy, a także jej skutków.

Działanie 2. Warsztaty dla rodziców
Realizując założenia programu osłonowego w zakresie propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzicielskich
i środowiskowych przeprowadzone zostaną warsztaty dla rodziców. W warsztatach uczestniczyć będą rodzice należący do rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy. Warsztaty wyposażać będą w odpowiednie kompetencje wychowawcze, umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego z dziećmi. Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych, uwzględniając wiek dzieci.

Działanie 3. Seminarium partnerskie
Realizując założenia programu osłonowego w zakresie zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy oraz poszerzania wiedzy nt. skutków przemocy
w rodzinie, a także propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich zorganizowany zostanie cykl czterech seminariów partnerskich. Spotkania będą miały charakter otwarty. Zaproszenia zamieszczone zostaną na plakatach, stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz w instytucjach współpracujących. W seminarium uczestniczyć będą mieszkańcy powiatu, reprezentanci jednostek pracujących w zakresie wsparcia osób i rodzin w kryzysie. Seminarium poprowadzą eksperci w zakresie skutków przemocy, propagowania pozytywnych wzorców rodzinnych, zagrożeń dla dzieci
i młodzieży. Każde seminarium zakończy się dyskusją podczas, której wskazane zostaną postulaty i wnioski stanowiące podstawę do wyznaczania nowych kierunków działań
w powiecie w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Działanie 4. Inicjatywa rodzinna
Uczestnicy seminarium wspólnie wypracują dobrą praktykę w zakresie inicjatywy rodzinnej. Dzięki temu grupa uczestników projektu samodzielnie wypracuje model działania, którego realizacja umożliwi wzmacnianie i upowszechnianie właściwych wzorców rodzicielskich. Wartością dodaną projektu będzie stworzenie i przepracowanie modelu działania. Działanie może zakładać np. organizację wspólnej imprezy kulturalnej dla rodzin, organizacja wspólnej zabawy sportowej, organizacja wystawy, itp.

Projekt „Woni od przemocy – wsparcie i profilaktyka” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone