0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

 
Budujemy świadomość – wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie od 1 lipca br. rozpocznie realizację projektu pn. „Budujemy świadomość – wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Projekt będzie realizowany poprzez następujące działania:

Działanie 1. Lokalna kampania społeczna

Przeprowadzona zostanie lokalna kampania społeczna, która wpłynie na wzrost świadomości społeczeństwa dot. zagrożeń płynących z przemocy oraz na poszerzenie wiedzy nt. jej skutków. Kampania zostanie skierowana do mieszkańców powiatu ostródzkiego zagrożonych zjawiskiem przemocy, w tym szczególnie do rodzin, dzieci i niepełnoletniej młodzieży z terenów wiejskich oraz osób o niższym poziomie wykształcenia.
W ramach kampanii przygotowane zostaną plakaty i ulotki zawierające informacje nt. zjawiska przemocy, przyczyn i skutków oraz miejsc świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy.
Przygotowane zostaną materiały promocyjne (notesy, długopisy, kalendarze, torby ekologiczne, odblaski), przekazane i rozpowszechnione w szkołach wśród uczniów np. w trybie konkursu, promującego pozytywna rywalizację.

W realizację działań zaangażowane zostaną lokalne media, w tym radio (3 audycje radiowe) oraz prasa (4 artykuły).

W ramach działania zaplanowano również organizację konferencji z okazji międzynarodowego dnia bez przemocy, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz nauczyciele i pedagodzy ze szkół powiatu ostródzkiego (ok. 50 osób). Podczas konferencji prelegenci omówią kwestie związane m.in. z wczesną interwencją, przyczynami i skutkami przemocy. Zapewniony zostanie poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

Działanie 2. Warsztaty dla rodziców

Realizując założenia programu osłonowego w zakresie propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich przeprowadzone zostaną warsztaty dla rodziców. Warsztaty wyposażać będą w odpowiednie kompetencje wychowawcze, umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego z dziećmi. Zaplanowano organizację czterech cyklów warsztatowych w szkołach podstawowych i gimnazjach mieszczących się na terenie gmin powiatu ostródzkiego.
W każdym cyklu uczestniczyć będzie ok. 10 rodziców. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w formie przerwy kawowej.

Działanie 3. Program „Strażnicy Uśmiechu”

W ramach 3 działania zorganizowane zostaną 2 warsztaty dla nauczycieli i pedagogów ze szkół i placówek powiatu ostródzkiego w zakresie programu profilaktycznego „Strażnicy Uśmiechu”, dotyczącego rozwijania samodzielności dzieci, kształtowania umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, a także radzenia sobie z trudnymi emocjami.
W każdym warsztacie uczestniczyć będzie ok. 15 osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Każdy warsztat trwał będzie 18 godz., uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów od właściciela programu – Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Warsztaty poprowadzi trener programów profilaktyczno-wychowawczych „Strażnicy Uśmiechu”. Nauczyciele i pedagodzy, którzy ukończą warsztaty zrealizują następnie program zgodnie z otrzymanymi scenariuszami zajęć w swoich placówkach.

Bezpośrednim realizatorem działań będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostródzie, przy współpracy z instytucjami i organizacjami, w tym w szczególności szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. W realizację działań włączeni zostaną również pracownicy sądu, prokuratury, policji, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, itp. posiadając informacje o realizowanych działaniach, promując je na terenie powiatu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Zapraszamy do odsłuchania cyklu audycji radiowych z gościnnym udziałem Pani Marii Skowrońskiej – wieloletniej trenerki programów profilaktyczno-psycho-edukacyjnych kierowanych mi.in. do dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.


Audycja radiowa cz. 1
Audycja radiowa cz. 2
Audycja radiowa cz. 3

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone