0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Podsumowanie programu "Aktywny samorząd" 2015

Podsumowanie programu "Aktywny samorząd" 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie informuje, że zakończyła się realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2015,  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   W ramach programu wpłynęło 231wniosków, z czego 220 zrealizowano. Na realizację zadań w module I i II wydatkowano 507 553, 87 zł.

Na realizację modułu I PCPR otrzymało 85 266,43 zł. Wpłynęło tu 39 wniosków, które poddano weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej. W ramach otrzymanych środków dofinansowano 32 wnioski na kwotę 77 107, 01 zł. Moduł I obejmujący cztery obszary zrealizowano następująco: 

1. - W obszar A- likwidacja bariery transportowej, do uzyskania prawa jazdy kategorii B przyznano dofinansowanie 4 osobom; kurs podjęło i umowy rozliczyły 3 osoby.

2.- W obszarze B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym decyzją Rady Nadzorczej PFRON w roku 2015 realizacja zadań była wstrzymana.

3.- Decyzja o wstrzymaniu realizacji zadania w roku 2015 obejmowała również w obszarze C- likwidacja barier w poruszaniu się, zadanie 1. tj. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.   Zrealizowano natomiast 8 wniosków w obszarze C zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka elektrycznego oraz dofinansowano 2 wnioski w zadaniu 3- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne technologie.

4.- W obszarze D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością, 19 osób aktywnych zawodowo otrzymało dofinansowanie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

W module II pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym pozytywnie rozpatrzono 188 wniosków. To jest o 32 więcej niż w roku ubiegłym, a o 45 więcej niż w pierwszym roku realizacji Modułu II. Przyznane dofinansowania do nauki w roku 2015 to kwota 430 446,86 zł.  

Otrzymane środki finansowe pozwoliły na realizację wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków. W roku 2015 wykorzystano 96,5 % otrzymanych w ramach programu środków. PCPR przeprowadziło wymaganą programem kontrolę 10 % umów realizowanych w 2014 r. Wszystkie wylosowane do kontroli osoby poddały się kontroli. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień.

Należy w tym miejscu zauważyć bardzo istotną rolę organizacji pozarządowych, które promowały ideę programu „Aktywny samorząd” wśród swoich członków. W szczególności

chcielibyśmy tu podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie i Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” oraz wyrazić nadzieję na dalszą współpracę przy kolejnych edycjach programu.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone