0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Usamodzielniani wychowankowie z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych

Proces usamodzielnienia rozpoczyna się na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę usamodzielnianą i w zależności od sytuacji życiowej wychowanka, może trwać najpóźniej do momentu osiągnięcia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

Usamodzielniany wychowanek:

- osiągnął pełnoletność przebywając na podstawie postanowienia sądu w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego i socjalizacyjnego.

 

 Procedura usamodzielniania

Placówka opiekuńczo-wychowawcza lub rodzina zastępcza powinna poinformować, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie o zamiarze usamodzielnienia się wychowanka na co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności.

Pomoc w ramach usamodzielnienia nie jest świadczeniem obowiązkowym, przysługującym z racji pobytu w rodzinie zastępczej lub placówce. Usamodzielniany wychowanek w celu otrzymania świadczeń ma obowiązek:

- wskazania co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia i przesłanie takiej informacji do właściwego centrum pomocy rodzinie (właściwe centrum to te, ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej),

- opracowania wspólnie z opiekunem usamodzielnienia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia co najmniej na 2 miesiące przed ukończeniem 18 r.ż. i przesłanie go do właściwego centrum pomocy rodzinie (w celu zatwierdzenia przez dyrektora centrum)

- realizacji postanowień zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia,

- realizacji obowiązku szkolnego,

- przedkładania w powiatowym centrum na początku każdego semestru zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki (w przypadku niektórych szkół, zaświadczenie takie wystawiane jest na miesiąc, co oznacza, że zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki winno być dostarczone do centrum co miesiąc),

- współdziałanie z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem socjalnym (pracownikiem centrum), informowanie centrum o każdej istotnej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej, a przede wszystkim informowanie o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania, oraz przerwaniu nauki lub zmianie szkoły.

 

 Formy pomocy w ramach programu usamodzielnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 poz. 998 z późn. zm.) osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą, mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki;

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej;

- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;

-  pomoc pieniężną na usamodzielnienie;

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi 526,00 zł miesięcznie. Pomoc ta przysługuje osobie, która przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej czy regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej co najmniej rok, lub rodzinie zastępczej spokrewnionej co najmniej 3 lata, a udziela jej powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się po przedłożeniu przez usamodzielnianego wychowanka na początku każdego semestru aktualnego zaświadczenia szkolnego potwierdzającego kontynuowanie nauki w szkole (w przypadku niektórych szkół, zaświadczenie takie wystawiane jest na miesiąc, co oznacza, że zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki winno być dostarczone do centrum co miesiąc), w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z Indywidualnym Programem Usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc ta przyznawana jest na czas trwania roku szkolnego lub akademickiego.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej udzielana jest przez powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej (powiat na terenie którego wychowanek zamieszka po opuszczeniu pieczy zastępczej) zgodnie z terminem zawartym w indywidualnym programie usamodzielnienia. Wniosek o udzielenie pomocy, w każdym przypadku rozpatrywany jest indywidualnie.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200,00 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty, również można ubiegać się o przyznanie pomocy za zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 r.ż., w wysokości nie niższej niż 1.577,00 zł. Natomiast w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.154,00 zł. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (tzw. wynajęcie stancji)– Wniosek o przyznanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wraz z kopia umowy wynajmu oraz zaświadczeniem szkolnym o kontynuowaniu nauki) osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200,00 zł. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wypłacana jest po zakończeniu przez osobę usamodzielnianą pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. Pomocy tej udziela powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce pochodzenia osoby usamodzielnianej oraz zgodnie z terminem zawartym w indywidualnym programie usamodzielnienia. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może zostać wypłacona w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 r.ż.

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie uzależniona jest od formy i okresu

pobytu w pieczy zastępczej.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla osoby usamodzielnianej wynosi:

- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3.470,00 zł., jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

a) nie mniej niż 6.939,00 zł. – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b) nie mniej niż 3.470,00 zł. – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

c) nie mniej niż 1.735,00 zł. – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 

Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, zagospodarowanie lub kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:

- istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;

- osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;

- osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;

- stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;

- osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

- osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Usamodzielnieni wychowankowie MOW, MOS:
Karolina Kikul, tel. 89/ 642 98 85 (pokój 203, I piętro)

Usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
Małgorzata Konczanin, tel. 89/ 642 98 85 (pokój 203, I piętro)

Usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych:
Magda Ciesielczyk, tel. 89/ 642 98 86 (pokój 416, III piętro)

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone