0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywny Samorząd 2017

Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Szczegółowe informacje na stronie PFRON.

W Module I wnioski przyjmowane będą od 15 maja do 30 sierpnia 2017 r. Wnioski będą dostępne na naszej stronie i w biurze PCPR ok. 08 maja. Wtedy również przedstawimy więcej szczegółów o tym module.

UWAGA: Wnioskodawcy Modułu I, którzy mogliby zgodnie z programem ubiegać się o refundację poniesionych kosztów (przedszkole, prawo jazdy, naprawa wózka) muszą pamiętać o zasadzie – refundacja kosztów możliwa jest w odniesieniu do kosztów poniesionych 180 dni przed złożeniem wniosku. Aby uzyskać refundację za koszty poniesione w styczniu najpóźniej wniosek składamy w czerwcu.

Terminy przyjmowania wniosków w Module II:

 • w sesji letniej (bieżącej) do 30 marca 2017 r. (również w przypadku ubiegania się o refundację czesnego za semestr zimowy roku akademickiego 2016/17)
 • w sesji  zimowej wnioski będą przyjmowane od 04 września do 10 października 2017 r.

Studenci i uczniowie szkół policealnych posiadający orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów czesnego i o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w tym na dojazdy do szkoły. Szczegółowe warunki dofinansowania opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań (…)”.

W  związku z wprowadzeniem zmian w Module II prosimy o składanie wniosków na nowych drukach.

 1. Wszyscy wnioskodawcy składają:

2. Studenci zatrudnieni składają

 • zaświadczenie pracodawcy o dofinansowaniu lub braku dofinansowania przez pracodawcę kosztów kształcenia.

3. Studenci zatrudnieni lub ponoszący koszty czesnego powyżej 3000 zł za semestr, ze względu na wprowadzenie:

a. obowiązku wnoszenia wkładu własnego w wysokości 15 % przez studentów zatrudnionych (chyba że wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę)

b.  oraz zasady dofinansowywania czesnego do kwoty 3000 zł za semestr (pozostałą kwotę  student obowiązany jest pokryć sam, chyba że wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę)

 
Chcący ubiegać się o zwolnienie z w/w obowiązków składają:

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o członkach rodziny zamieszkujących razem z wnioskodawcą,
 • Oświadczenia członków rodziny o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych przez członków rodziny dochodów w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

 Przykładowe dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych w rodzinie dochodów to:

 • Dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
 • Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,
 • Zaświadczenie pracodawcy o średnich dochodach uzyskanych w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne),
 • Oświadczenie o dochodach z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • Dokument potwierdzający wysokość renty,
 • Dokument potwierdzający otrzymywanie stypendiów o charakterze socjalnym.

Szczegółowa definicja dochodu podana jest w Art.3 ust.1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zawiera ona katalog źródeł dochodu, które- o ile dotyczy- należy uwzględnić przy składaniu wniosku o dofinansowanie. 

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone