0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Uwaga!

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2017. Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2017 r. (środa).

Moduł I „Aktywny samorząd” 2017 – rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

W dniu 15 maja 2017 r. (poniedziałek) rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I. Nabór wniosków będzie trwał do 30 sierpnia 2017 r. (środa). Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej w pierwszych dniach września zostaną ogłoszone listy rankingowe. Wnioski o dofinansowanie będą realizowane po podpisaniu umów zgodnie z kolejnością na liście rankingowej do wyczerpania środków.

Uwaga dla osób, które w module I chcą skorzystać z refundacji kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku:

·         Refundacja możliwa jest dla kosztów

o   uzyskania prawa jazdy,

o   utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

o   pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu;

poniesionych do 180 dni przed złożeniem wniosku,

·         Np.: Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych w styczniu 2017 należy wniosek złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.

Obszar

 

Zadanie:

Maksymalna wysokość dofinansowania

i wkładu własnego

Warunki uczestnictwa

(spełniane łącznie)

Wzory wniosku i załączników:

Obszar A

likwidacja bariery transportowej:

1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

5.000,00 zł

 

Wkład własny min. 15 %

1. znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności lub  orzeczenie o niepełnosprawności,

2. wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3. dysfunkcja narządu ruchu.

1. wniosek: dorosły , dziecko,

2. wkładka: A1 , A2 ,

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4. oświadczenie o dochodach,

5. zaświadczenie lekarskie dla kandydata na kierowcę,

6. kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

2.100,00 zł w tym:

* 1.500,00 zł - kurs i egzaminy,

* 600 zł- w przypadku kursu poza miejscem zamieszkania.

 

Wkład własny min. 25 %

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. wiek aktywności zawodowej,

3. dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 

5.000,00 zł - z dysfunkcją obu kończyn górnych,

8.000,00 zł - z dysfunkcją wzroku,

20.000,00 zł - osoba niewidoma, w tym 12.000,00 zł urządzenia brajlowskie.

 

Wkład własny min. 10 %

1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

2. wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzorku.

1. wniosek: dorosły, dziecko,

2. wkładka,

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ,

4. oświadczenie o dochodach,

5. zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja wzroku  (dotyczy os. ubiegających się o urządzenia brajlowskie  lub z orzeczeniem innym niż z przyczyny 04-O)

lub

zaświadczenie – znaczny niedowład kończyn górnych,

6. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

7. emeryci- zaświadczenie o zatrudnieniu.

2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu  elektronicznego i oprogramowania

4.000,00 zł - osoby głuchoniewidome,

2.000,00 zł - pozostałe, z możliwością zwiększenia o 100% gdy dysfunkcja narządu wzroku wymaga zwiększenia

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2.000,00 zł

1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

2. użytkowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

1. wniosek: dorosły, dziecko,

2. wkładka,

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4. oświadczenie o dochodach,

5. kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

9.000,00 zł - przy amputacji  w zakresie ręki,

20.000,00 zł - przedramienia,

26.000,00 zł - ramienia z wyłuszczeniem w stawie barkowym,

14.000,00 zł -na poziomie podudzia,

20.000,00 zł - na wysokości uda,

25.000,00 zł - uda i wyłuszczeniem w stawie biodrowym

oraz do 200,00 zł - na pokrycie kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem.

 

Wkład własny min. 10 %

1. stopień niepełnosprawności

2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

3. potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilność procesu chorobowego,

4. potwierdzone opinią eksperta  PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

1. wniosek,

2. wkładka: C3, C4,

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4. oświadczenie o dochodach,

5. zaświadczenie lekarskie,

6. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

7. emeryci- zaświadczenie o zatrudnieniu.

zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

 

do 30% kwot wskazanych powyżej oraz

do 200,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem.

 

Wkład własny min. 10 %

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

200,00 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400,00 zł w ciągu roku- na jedno dziecko

 

Wkład własny min. 15 %

 

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. aktywność zawodowa,

3. pełnienie roli opiekuna prawnego.

1. wniosek,

2. wkładka,

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4. oświadczenie o dochodach,

5. oświadczenie małżonka/ partnera o zatrudnieniu i możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem.

6. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

7. dokument potwierdzający aktywność zawodową.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone