0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Domy pomocy społecznej

 

Stanowisko ds. Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy

Osoba prowadząca:

Katarzyna Micewicz - tel. 89/ 642 98 85 (pok. 203, I piętro)

1. Zadania i obowiązki osoby pracującej na stanowisku ds. Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy:

 • Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
 • Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 • Przygotowanie decyzji uchylających.
 • Wydawanie decyzji zmieniających decyzje kierujące, wydane przed 1 stycznia 2004 r.
 • Wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt dla osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r.
2. Zasady umieszczania w Domach Pomocy Społecznej:
 • Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej musi zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swego zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej po zebraniu niezbędnej dokumentacji występuje do Powiatu prowadzącego Dom o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. W przypadku wolnych miejsc zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierującej wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania.
 • W przypadku braku miejsc w Domach Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje pismo z informacją o umieszczeniu osoby na liście osób oczekujących z podanym terminem oczekiwania.
 • Decyzje o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje gmina
 • Decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

3. Zasady umieszczania w Środowiskowych Domach Samopomocy:
 • Osoba ubiegająca się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy musi złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 • Decyzje o odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.
 • Decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje starosta powiatu prowadzącego dom. 

4. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 
5. Karta Polaka (ustawa o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 Dz.U.2019. poz.1598) może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego zgodnie z ustawą. Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od dnia jej przyznania. Ważność Karty można przedłużyć na kolejne 10 lat, jeśli posiadacz złoży wniosek najpóźniej na 3 miesiące przed utratą ważności Karty Polaka. Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez  10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletniości.
 

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni


Tryb odwoławczy:
Od decyzji, o których była mowa powyżej, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 


Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 Dz.U.2021 poz.2268

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone