0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Domy pomocy społecznej

 

Stanowisko ds. Domów Pomocy Społecznej, pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych

Osoba prowadząca:

Karolina Kikul - tel. 89/ 642 98 85 (pok. 203, I piętro)

 

 1. Zadania i obowiązki osoby pracującej na stanowisku ds. pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo ? wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy:
  1) Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
  2) Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Środowiskowym Domu Samopomocy.
  3) Przygotowanie decyzji uchylających.
  4) Wydawanie decyzji zmieniających decyzje kierujące, wydane przed 1 stycznia 2004 r.
  5) Wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt dla osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r.

 2. Zasady umieszczania w Domach Pomocy Społecznej:
  1) Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej musi zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swego zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej po zebraniu niezbędnej dokumentacji występuje do Powiatu prowadzącego Dom o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. W przypadku wolnych miejsc zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierującej wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania.
  2) W przypadku braku miejsc w Domach Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje pismo z informacją o umieszczeniu osoby na liście osób oczekujących z podanym terminem oczekiwania.
  3) Decyzje o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje gmina
  4) Decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

 3. Zasady umieszczania w Środowiskowych Domach Samopomocy:
  1) Osoba ubiegająca się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy musi złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
  2) Decyzje o odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.
  3) Decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje starosta powiatu prowadzącego dom. 

 4. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo ? wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo ? terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu przysługuje pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie w formie rzeczowej, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 5. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno ? wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.Miejsce składania dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni


Tryb odwoławczy:
Od decyzji, o których była mowa powyżej, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135).

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone