0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Stanowisko do Spraw Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 

Osoba prowadząca: 

Monika Olszewska - tel. 89/ 642 98 85 (pok. 203, I piętro)

 

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.
 
 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia, a także obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi. Placówka realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, a także podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.
 
 
Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W placówce opiekuńczo – wychowawczej są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.
 
 
Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej i odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego lub postanowienia sądu. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 
 
Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w:
 1. placówce opiekuńczo – wychowawczej typu:
  - socjalizacyjnego, 
  - interwencyjnego, 
  - specjalistyczno-terapeutycznego,
 2. regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej
 3. interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica. 
 2. Orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce.
 3. Dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień.
 4. Dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne.
 5. Informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

 

Forma załatwienia
Wydanie skierowania do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz wydanie decyzji dla rodziców naturalnych o ustaleniu odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt dziecka w placówce.
 
Przewidywany termin załatwienia
W przypadku konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku, umieszczenie następuje niezwłocznie po wydaniu przez sąd orzeczenia o umieszczeniu w placówce. W przypadku dziecka umieszczonego w placówce na własny wniosek lub też wniosek rodzica oraz opiekuna prawnego, umieszczenie następuje po rozpatrzeniu wniosku, natomiast skierowanie dla dziecka w powyższych sytuacjach wydawane jest po uzyskaniu stosownych dokumentów.
 
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji o odpłatności służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2022 r., poz. 447) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720)
 
 
Na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonują następujące placówki opiekuńcze:
 
Placówki prowadzone przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie
Szymonowo 14
14 – 330 Małdyty
tel. (89) 758 60 13
e-mail: szymonowo@wp.pl
Dyrektor: Zofia Bagińska
 1. Dom dla Dzieci im. Sybiraków
 2. Dom dla Dzieci „Bezpieczny start”
 3. Dom dla Dzieci im. Sybiraków 2
 
Placówki prowadzone przez Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu
ul. Żeromskiego 19
14 – 300 Morąg
tel. (89) 757 44 40
e-mail: dddmorag@wp.pl
Dyrektor: Jolanta Pilcek
 
 1. Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK”
 2. Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK I”
 3. Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK II”
 4. Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK III”
 
Do zadań powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka a także opiekunowie prawni. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, PCPR. Rada Powiatu w Ostródzie uchwałą, która określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 
Poza tym do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie należy:
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 • sporządzanie porozumień dotyczących ponoszenia odpłatności przez inne powiaty za pobyt dziecka w placówce
 • sporządzanie porozumień dotyczących ponoszenia częściowej odpłatności przez gminy za pobyt dziecka w placówce.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prowadzi również nadzór nad działalnością placówek działających na rzecz dziecka, a znajdujących się na terenie powiatu:
 
Świetlicy Terapeutycznej
ul. Sportowa 1
14 – 100 Ostróda
tel. (89) 646 41 41
Kierownik: Anna Grzymowicz
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu:
 • prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji osób uczestniczących w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
 • realizowania oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone