0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

 Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

Osoby prowadzące:


Alicja Mikulewicz -
tel. 89/ 642 98 84  (pok. 210, I piętro)

Magdalena Dzikowska - tel. 89/ 642 98 84  (pok. 210, I piętro)

Renata Ostrowska - tel.  89/ 642 98 90 (pok. 212, I piętro)

 

Program "Aktywny Samorząd"

Osoba prowadząca:

 Marta Maliszewska - tel. 89/ 642 98 90 (pok. 212, I piętro)

 

Zadania:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych.
 5. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 6. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 7. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 10. Dofinansowania w ramach programów celowych ogłaszanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 • Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. a, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r.,  poz. 511 z późn. zm.). 

  O dofinansowanie może ubiegać się:
  Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wymagane dokumenty:
a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
c) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.  

 

 • Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) Osoba niepełnosprawna, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:
1) dla osób niepełnosprawnych:
a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
c) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
d) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i rodzaju wymaganego sprzętu do rehabilitacji (druk dołączony do wniosku),
e) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.
2) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym:
b) dokument świadczący o statusie prawnym i podstawie działania,
c) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
d) udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
e) udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
f) sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
g) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą – dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy publicznej, wymienione w §11 ust. 6 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, Poz. 861 z późn. zm.),
h) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej – dokumenty wymienione w §11 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia […].

 Terminy złożenia wniosku:

- osoby niepełnosprawne: w każdym czasie,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

 • Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

O dofinansowanie może ubiegać się:
Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wymagane dokumenty:                                                                      
a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
c) fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
d) kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
e) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

 • Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d i f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).
  O dofinansowanie mogą ubiegać się: Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:
a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
c) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, bądź barier technicznych lub usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
d) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia – fakultatywnie (druk załączony do wniosku),
f) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

 • Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wymagane dokumenty:
a) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
b) kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
c) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń wraz z montażem z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
d) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia (druk załączony do wniosku),
e) udokumentowana postawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu, dzierżawy),
f) zgoda właściciela/li budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana,
g) Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

 • Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na podstawie art. 35a, ust.1, pkt. 7, lit b, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:
a) wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, w tym:
b) dokument świadczący o statusie prawnym i podstawie działania,
c) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
d) udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
e) udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
f) udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
g) sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
h) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą – dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy publicznej, wymienione w §11 ust. 6 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, Poz. 861 z późn. zm.),
i) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej – dokumenty wymienione w §11 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia […].

Terminy składania dokumentów: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

 • Dofinansowania w ramach programów celowych udzielane są zgodnie z zasadami tych programów każdorazowo ustalanymi przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 

Druki wszystkich wniosków są do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie lub w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA

 

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. 210 i 212.

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
realizowane są przez:

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone