0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)


ul. Kościuszki 2
(budynek Przychodni Zdrowia NZOZ)
14-100 Ostróda

tel./fax  89/ 642 73 88   (pok. 310, III piętro)

 

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie pełni -  Tomasz Podsiadło (od grudnia 1999 r.)
Numer telefonu: 89/ 642 98 87

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta

 

 Osoby prowadzące:

Magdalena Fafińska, Marta Zajko-Jastrzębska, Kinga Krzyżaniak, Justyna Miś
tel.
89/ 642 73 88   (pokój 310, III piętro)

 

 e-mail: pzon@pcpr.ostroda.pl

 

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 1. ustalanie niepełnosprawności dzieci do lat 16, w celu uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,
 2. ustalanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w celu: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, możliwości korzystania z karty parkingowej, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego oraz korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
 3. wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
 4. wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych osobom przed i po 16 roku życia.  

 

Działalność Powiatowego Zespołu wiąże się z:

 1. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w celu ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 2. prowadzeniem rejestru wniosków, które wpłynęły do Zespołu,
 3. ustalaniem terminów posiedzeń składu orzekającego,
 4. zawiadamianiem osoby zainteresowanej o posiedzeniu składu orzekającego, na którym rozpatrywany będzie Jej wniosek,
 5. przygotowaniem materiałów, w celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia komisji,
 6. dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu badań i wywiadów na posiedzeniu składu orzekającego,
 7. wypisywaniem i wydawaniem osobie zainteresowanej, bądź Jej przedstawicielowi, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 8. sporządzaniem protokołów z posiedzeń składu orzekającego,
 9. prowadzeniem rejestrów wydanych orzeczeń,
 10. prowadzeniem rejestrów z przeprowadzonego posiedzenia składu orzekającego,
 11. przyjmowaniem odwołań od orzeczenia Powiatowego Zespołu, jako pierwszej instancji,
 12. prowadzeniem rejestrów odwołań,
 13. ponownym rozpatrzeniem wniosku po odwołaniu,
 14. przekazaniem sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w Elblągu, jako drugiej instancji,
 15. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o legitymację osoby niepełnosprawnej,
 16. prowadzeniem rejestrów w/w wniosków,
 17. sporządzaniem legitymacji,
 18. archiwizowanie dokumentacji,
 19. prowadzenie powyższych spraw przy wykorzystaniu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (KSMOoN).

 

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności należy:

 1. złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją medyczną, mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 2. datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Powiatowego Zespołu (art. 61 ust. 3 KPA); od tego momentu liczy się termin załatwienia sprawy,
 3. terminem załatwienia sprawy jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub konsultacji specjalistycznych- maksymalnie 2 miesiące,
 4. o terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadamia się osobę zainteresowaną w terminie co najmniej 7 dni przed dniem tego posiedzenia,
 5. osoba zainteresowana ma obowiązek stawić się na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym terminie; sankcją za niestawiennictwo jest pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zainteresowana usprawiedliwi swoją nieobecność,
 6. Powiatowy Zespół jest zobowiązany do doręczenia orzeczenia osobie zainteresowanej w terminie nie później niż 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego,
 7. Osoba zainteresowana, bądź Jej przedstawiciel ustawowy, ma prawo wnieść odwołanie od orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał,
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, Powiatowy Zespół, jako I instancja, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania do wojewódzkiego zespołu (II instancja),
 9. Starosta za pośrednictwem Powiatowego Zespołu wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność, w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, i stopień niepełnosprawności, w przypadku osób po 16 roku życia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 123, poz. 776 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162).

31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).
Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dodając art. 15h. Zgodnie z ustępem 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione od złożenia wniosku).

Cytowany powyżej przepis wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy czym tylko w odniesieniu do orzeczeń których ważność upłynęła od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 marca 2020 r., zasada ta jest zachowana, pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia (pkt 1).
Wobec powyższego istnieje możliwość przedłużenia orzeczenia z mocy prawa, w tym możliwości korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia na zasadach opisanych powyżej.

Dane do przelewu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kościuszki 2  14-100 Ostróda
Opłata za wydanie karty parkingowej  -   21 zł
Numer rachunku bankowego
PKO BP SA 40 1020 3613 0000 6102 0111 8009 


Druki i  formularze do pobrania

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone