0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Szkolenie jest bezpłatne.

 

 Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoby samotne, które:

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: - zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

 

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 406, tel. 89 642 98 83.


 

 

UWAGA STUDENCI/UCZNIOWIE!


Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2021 roku ust. ust. IV pkt. 1: wnioski w zakresie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, można składać od 06 września 2021 r. do 10 października 2021 r.

Wnioski można składać elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia lub w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 212.


 

Podziękowania od Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie


 

W sprawie szczepień


 

Wyjątkowe wyróżnienie - Diament Dobroci i Serca


Każdego roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.   
Czas pandemii spowodował, że uroczyste przekazanie okolicznościowej statuetki –  Diamentu Dobroci i Serca – przyznanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało zorganizowane 15 lipca 2021 r. Wyróżnienia dotyczyły roku 2020. Wyróżniona rodzina – Państwo Katarzyna i Paweł Prusik – zostali zaproszeni wraz z dziećmi do Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Państwo Prusik odebrali z rąk wicestarosty Powiatu Ostródzkiego Pana Jana Kacprzyka i dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ostródzie Pana Tomasza Podsiadło statuetkę, gratulacje i słowa wielkiego uznania za ich pracę.
Państwo Katarzyna i Paweł Prusik rozpoczęli przygodę z rodzicielstwem zastępczym 
w 2015 roku, od roku 2018 Państwo Prusik pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej.
Państwo Katarzyna i Paweł Prusik są zgodnym i kochającym się małżeństwem, pełnym oddania dzieciom, dbają o bliskie więzi rodzinne i współpracują na rzecz dzieci 
i rodziny. Państwo Prusik przyjmują do swojego domu dzieci potrzebujące opieki, troski 
i miłości. Obecnie pod Ich opieką znajduje się czworo dzieci. Państwo Katarzyna i Paweł Prusik, o dzieciach zawsze wyrażają się w superlatywach zawsze z troskliwością, zaangażowaniem  i dbałością. Rodzice zastępczy podejmują wiele działań aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju, zapewniają dzieciom realizację szczególnych 
i specjalistycznych potrzeb.
Państwo Prusik współpracują z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, a Ich otwartość, prawdziwość i transparentność działań pozwala mieć  pewność, że praca na rzecz dzieci wypełniania jest w sposób zasługujący na wyróżnienie.
 
    
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone