0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

INFORMACJA


 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Powiat Ostródzki, w którego imieniu działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Wszelkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje nie dysponują środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach tego programu. Mogą tylko m.in. informować beneficjentów o możliwości otrzymania dofinansowania, udostępniać wnioski bądź świadczyć usługi doradcze w tym zakresie. Informowanie beneficjentów/Wnioskodawców o tym, że decyzje o udzieleniu dofinansowania podejmowane są przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia lub fundacje jest działaniem nieuprawnionym.

 

Aktywizacja osób od 30 roku życia


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie skierowaną do osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim.
 
 

Życzenia świąteczne


 

Informacja dot. orzeczeń o nepełnosprawności


31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dodając art. 15h. Zgodnie z ustępem 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność:

1)          upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;

2)          upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione
od złożenia wniosku).

Cytowany powyżej przepis wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy czym tylko w odniesieniu do orzeczeń których ważność upłynęła od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 marca 2020 r., zasada ta jest zachowana, pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia (pkt 1).

Wobec powyższego istnieje możliwość przedłużenia orzeczenia z mocy prawa, w tym możliwości korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia na zasadach opisanych powyżej.


 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone